首頁(yè) > 中醫文化 > 中醫古籍 > 元朝 > 正文

原機啟微

信息來(lái)源:國醫小鎮發(fā)布時(shí)間:2017/11/22

《原機啟微》一書(shū),敕山老人所著(zhù)也。敕山吳人,生勝?lài)鴷r(shí),卒于洪武初,少受書(shū)碧山湯公,得其疏通知遠之旨,好積墳素,多至五千卷,為重屋棲之。恣其探討,以才博聞,或勸之仕,則曰富貴有命,不可強也。時(shí)元季崩剝,意不欲仕亂世,故謾應云,晚置別墅于敕山,逍遙物外,自稱(chēng)敕山老人,人亦隨稱(chēng)之。敕山嘗讀《黃帝內經(jīng)》,慨然嘆曰∶窮而在下,可以濟人利物者,其惟醫乎。乃益發(fā)古今方書(shū),研究而會(huì )通之。不數年,盡能工其術(shù)。其治人,無(wú)問(wèn)貴賤男女,內外大小,凡所治咸效,專(zhuān)以慈仁為意,未嘗邀報謝,故施惠博而道益尊。浙河之西,其聲然震也。是書(shū)載治眼一科,書(shū)凡二卷。上卷論病疾之原,下卷論方劑之宜,以及君臣佐使、從逆反正之義。其說(shuō)甚明,使人可按疾而治。治罔不奇效者,敕山之用心如此,可謂仁矣。他所著(zhù)方書(shū),并行于世,不特專(zhuān)是科也。今之為醫者,大抵守師說(shuō),如傷寒、內傷、帶下、小兒,各專(zhuān)門(mén)自高,殊不能相通,此豈可與論玄命之奧哉。治眼絕無(wú)古傳方,雖張仲景、李明之諸公,論醫之詳,庶幾神妙,而于是猶略略也。后之學(xué)人無(wú)所師,故目疾為最難治。夫醫者,意也,非其心明乎天人之際,察乎古今之變,卓然有所見(jiàn)焉,烏可以易言哉。是書(shū)析理精明,法制具備,文詞爾雅,成一家言,殆有超乎方術(shù)之外者,雖達之為政可也。敕山之學(xué),其能以涯窺乎。予舊藏寫(xiě)本,顧多訛謬,不敢輕以試人。南京太醫院院判薛公新甫見(jiàn)之曰∶此書(shū)予求之久矣,今幸見(jiàn)之先生所,請梓焉以廣其傳,仍撰次己所見(jiàn)聞為一卷附于后。薛公亦吳人,以醫顯,生平著(zhù)述甚富,藏之尚方,副在家集,能行其學(xué)人也。此書(shū)之傳絕,且百余年,至新甫而復行,后之人日蒙利焉,新甫可謂同敕山之用心矣。敕山姓倪氏,名維德,其行事具宋太史墓銘,予但序是書(shū)之始末云。


嘉靖壬辰春南京禮部祠祭司主事長(cháng)洲王庭書(shū)

淫熱反克之病

膏粱之變,滋味過(guò)也;氣血俱盛,稟受濃也;亢陽(yáng)上炎,陰不濟也;邪入經(jīng)絡(luò ),內無(wú)御也。因生而化,因化而熱,熱為火,火性炎上。足厥陰肝為木,木生火,母妊子,子以淫勝,禍發(fā)反克,而肝開(kāi)竅于目,故肝受克,而目亦受病也。其病眵多緊澀,赤脈貫睛,臟腑秘結者為重。重者,芍藥清肝散主之,通氣利中丸主之。眵多緊澀,赤脈貫睛,臟腑不秘結者為輕。輕者,減大黃、芒硝,芍藥清肝散主之,黃連天花粉丸主之。

火盛,服通氣利中丸。目眶爛者,內服上藥,外以黃連爐甘石散收其爛處,兼以點(diǎn)眼春雪膏、龍腦黃連膏、鼻碧云散攻其淫熱,此治淫熱反克之法也。非膏粱之變,非氣血俱盛,非亢陽(yáng)上炎,非邪入經(jīng)絡(luò ),毋用此也。用此則寒涼傷胃,生意不上升,反為所害,病豈不治而已也。噫,審諸。

風(fēng)熱不制之病

風(fēng)動(dòng)物而生于熱,譬以烈火焰而必吹,此物類(lèi)感召而不能違間者也。因熱而召,是為外來(lái),久熱不散,感而自生,是為內發(fā)。內外為邪,惟病則一,淫熱之禍,條已如前。益以風(fēng)邪,害豈纖止,風(fēng)加頭痛,風(fēng)加鼻塞,風(fēng)加腫脹,風(fēng)加涕淚,風(fēng)加腦巔沉重,風(fēng)加眉骨酸疼,有一于此,羌活勝風(fēng)湯主之。風(fēng)加癢,則以杏仁、龍膽草,泡散洗之。病者有此數證,或不服藥,或誤服藥,翳必隨之而生。翳如云霧,翳如絲縷,翳如秤星。翳如秤星者,或一點(diǎn),或三四點(diǎn),而至數十點(diǎn)。翳如螺蓋者,為病久不去,治不如法,至極而至也,為服寒涼藥過(guò)多,脾胃受傷,生意不能上升,漸而至也。然必要明經(jīng)絡(luò ),庶能應手。翳凡自?xún)榷?,為手太?yáng)、足太陽(yáng)受邪,治在小腸、膀胱經(jīng),加蔓荊子、蒼術(shù),羌活勝風(fēng)湯主之。自銳客主人而入者,為足少陽(yáng)、手少陽(yáng)、手太陽(yáng)受邪,治在膽與三焦、小腸經(jīng),加龍膽草、本,少加人參,羌活勝風(fēng)湯主之。自目系而下者,為足厥陰、手少陰受邪,治在肝經(jīng)、心經(jīng),加黃連,倍加柴胡,羌活勝風(fēng)湯主之。自抵過(guò)而上者,為手太陽(yáng)受邪,治在小腸經(jīng),加木通、五味子,羌活勝風(fēng)湯主之。熱甚者,兼用治淫熱之藥。鼻碧云散俱治以上之證,大抵如開(kāi)鍋蓋法,之隨效,然力少而銳,宜不時(shí)用之以聚其力。雖然始者易而久者難,漸復而復,漸復而又復可也。急于復者則不治。今世醫用磨翳藥者有之,用手法揭翳者有之。

噫!翳猶瘡也,奚斯愈乎。庸者用此,非徒無(wú)益,增害猶甚。愚者受此,欣然而不悟,可嘆也哉!故置風(fēng)熱不制之病治法。

七情五賊勞役饑飽之病

《陰陽(yáng)應象大論》曰∶天有四時(shí),以生長(cháng)收藏,以生寒暑燥濕風(fēng)。寒暑燥濕風(fēng)之發(fā)耶,發(fā)而皆宜時(shí),則萬(wàn)物俱生;寒暑燥濕風(fēng)之發(fā)耶,發(fā)而皆不宜時(shí),則萬(wàn)物俱死。故曰∶生于四時(shí),死于四時(shí)。又曰∶人有五臟,化為五氣,以生喜怒憂(yōu)悲恐。喜怒憂(yōu)悲恐之發(fā)耶,發(fā)而皆中節,則九竅俱生;喜怒憂(yōu)悲恐之發(fā)耶,發(fā)而皆不中節,則九竅俱死。故曰∶生于五藏,死于五臟。目,竅之一也。光明視見(jiàn),納山川之大,及毫芒之細,悉云霄之高,盡泉沙之深,至于鑒無(wú)窮為有窮,而有窮又不能為窮,反而聚之。則乍張乍斂,乍動(dòng)乍靜,為一泓一點(diǎn)之微者,豈力為強致而能此乎!是皆生生自然之道也?;蛞蚱咔閮葌?,五賊外攘,饑飽不節,勞役異常。足陽(yáng)明胃之脈,足太陰脾之脈,為戊己二土,生生之原也。七情五賊,總傷二脈,饑飽傷胃,勞役傷脾,戊己既病,則生生自然之體,不能為生生自然之用,故致其病,曰七情五賊勞役饑飽之病。其病紅赤睛珠痛,痛如針刺,應太陽(yáng),眼睫無(wú)力,常欲垂閉,不敢久視,久視則酸疼,生翳,皆成陷下。所陷者,或圓或方,或長(cháng)或短,或如點(diǎn),或如縷,或如錐,或如鑿,證有印此者,柴胡復生湯主之,黃連羊肝丸主之。痛睛甚者,當歸養榮湯主之,助陽(yáng)活血湯主之,加減地黃丸主之,決明益陰丸主之,加當歸、黃連羊肝丸主之,龍腦黃連膏主之。以上數方,皆群隊升發(fā)陽(yáng)氣之藥。其中有用黃連、黃芩之類(lèi)者,去五賊也。

鼻碧云散,亦可見(jiàn)用。最忌大黃、芒硝、牽牛、石膏、梔子之劑,犯所忌,則病愈厲。

血為邪勝凝而不行之病

血陰物,類(lèi)地之水泉,性本靜。行,其勢也。行為陽(yáng),是陰中之陽(yáng),乃坎中有火之象。

陰外陽(yáng)內,故行也。純陰,故不行也。不行則凝,凝則經(jīng)絡(luò )不通。經(jīng)曰∶足陽(yáng)明胃之脈,常多氣多血。又曰∶足陽(yáng)明胃之脈,常生氣生血。手太陽(yáng)小腸之脈,斜絡(luò )于目。足太陽(yáng)膀胱之脈,起于目?jì)?。二?jīng)皆多血少氣,血病不行,血多易凝?!鹅`蘭秘典論》曰∶脾胃者,倉廩之官,五味出焉。五味淫則傷胃,胃傷血病,是為五味之邪,從本生也。又曰∶小腸者,受盛之官,化物出焉。遇寒則阻其化。又曰∶膀胱者,州都之官,津液藏焉。遇風(fēng)則散其藏,一阻一散,血亦病焉。是為風(fēng)寒之邪,從末生也。凡是邪勝,血病不行,不行漸滯,滯則易凝,凝則病始外見(jiàn),以其斜絡(luò )目耶,以其起于目?jì)纫?。故病環(huán)目青,如被物傷狀,重者白睛亦,輕者或成斑點(diǎn),然不痛不癢,無(wú)淚眵羞澀之證。是曰血為邪勝,凝而不行之病。此病初起之時(shí),大抵與傷風(fēng)證相似,一二日則顯此病也,川芎行經(jīng)散主之,消凝大丸子主之。睛痛者,更以當歸養榮湯主之。如此則凝復不滯,滯復能行,不行復行,邪消病除,血復如故。志此,無(wú)所不愈也;不志于此,無(wú)所愈也。

氣為怒傷散而不聚之病

氣陽(yáng)物,類(lèi)天之云霧,性本動(dòng)。聚,其體也。聚為陰,是陽(yáng)中之陰,乃離中有水之象。

陽(yáng)外陰內,故聚也。純陽(yáng),故不聚也。不聚則散,散則經(jīng)絡(luò )不收。經(jīng)曰∶足陽(yáng)明胃之脈,常多氣多血。又曰∶足陽(yáng)明胃之脈,常生氣生血。七情內傷,脾胃先病。怒,七情之一也。胃病脾病,氣亦病焉?!蛾庩?yáng)應象大論》曰∶足厥陰肝主目,在志為怒。怒甚傷肝,傷脾胃則氣不聚,傷肝則神水散,何則?神水亦氣聚也。其病無(wú)眵淚痛癢羞明緊澀之證。初但昏如霧露中行,漸空中有黑花,又漸睹物成二體,久則光不收,遂為廢疾。蓋其神水漸散而又散,終而盡散故也。初漸之次,宜以《千金》磁朱丸主之,鎮墜藥也;石斛夜光丸主之,羨補藥也;益陰腎氣丸主之,壯水藥也。有熱者,滋陰地黃丸主之。此病最難治,餌服上藥,必要積以歲月,必要無(wú)饑飽勞役,必要驅七情五賊,必要德性純粹,庶幾易效,不然必廢,廢則終不復治,久病光不收者,亦不復治。一證因為暴怒,神水隨散,光遂不收,都無(wú)初漸之次,此一得永不復治之證也。又一證為物所擊,神水散,如暴怒之證,亦不復治。俗名為青盲者是也。世病者多不為審,概曰目昏無(wú)傷,始不經(jīng)意,及成,世醫亦不識,直曰熱致,竟以涼藥投。殊不知涼藥又傷胃,況不知涼為秋為金,肝為春為木,涼藥又傷肝,往往致廢而然后已。病者猶不以藥非,而委之曰命也,醫者猶不自悟其藥,而贅之曰病拙。吁!二者俱此,誰(shuí)其罪乎?予累見(jiàn)也。故兼陳涼藥之誤。

君臣佐使逆從反正說(shuō)

君為主,臣為輔,佐為助,使為用,置方之原也。逆則攻,從則順,反則異,正則宜,治病之法也。必熱必寒,必散必收者,君之主也。不宣不明,不授不行者,臣之輔也。能受能令,能合能力者,佐之助也?;驌艋虬l(fā),或劫或開(kāi)者,使之用也。破寒必熱,逐熱必寒,去燥必濡,除濕必泄者,逆則攻也。治驚須平,治損須溫,治留須收,治堅須潰者,從則順也。熱病用寒藥,而導寒攻熱者必熱。陽(yáng)明病發(fā)熱,大便硬者,大承氣湯,酒制大黃熱服之類(lèi)也。寒病用熱藥,而導熱去寒者必寒。少陰病下利,服附子、干姜不止者,白通湯加人尿、豬膽之類(lèi)也。塞病用通藥,而導通除塞者必寒。胸滿(mǎn)煩驚,小便不利者,柴胡加龍骨牡蠣湯之類(lèi)也。通病用塞藥,而導塞止通者必通。太陽(yáng)中風(fēng)下利,心下痞硬者,十棗湯之類(lèi)也。

反則異也。治遠以大,治近以小,治主以緩,治客以急,正則宜也?!吨琳嬉笳摗吩弧眯粮拾l(fā)散為陽(yáng),酸苦涌泄為陰,咸味涌泄為陰,淡味滲泄為陽(yáng)。六者或收或散,或緩或急,或燥或濕,或或堅。所以利而行之,調其氣,使其平。故味之薄者,為陰中之陽(yáng),味薄則通,酸苦咸平是也。氣之濃者,為陽(yáng)中之陽(yáng),氣濃則熱,辛甘濕熱是也。氣之薄者,為陽(yáng)中之陰,氣薄則發(fā)泄,辛甘淡平寒涼是也。味之濃者,為陰中之陰,味濃則泄,酸苦咸寒是也。

《易》曰∶同聲相應,同氣相求。水流濕,火就燥,云從龍,風(fēng)從虎。圣人作而萬(wàn)物睹,本乎天者親上,本乎地者親下,則各從其類(lèi)也。故置方治病如后。

附方

   芍藥清肝散方

   治眵多,緊澀羞明,赤脈貫睛,臟腑秘結者。

   白術(shù)川芎防風(fēng)(各三分)甘草(炙)荊芥(各二分半)桔梗羌活(各三分)芍藥(二分半)柴胡(二分)前胡薄荷黃芩(各二分半)山梔知母(各二分)滑石石膏(各三分)大黃(四分)芒硝(三分半)共十八味,統咀。都作一服,水二鐘,煎至一鐘,食后熱服。

   上為方,治淫熱反克而作也。風(fēng)熱不制之病,熱甚大便硬者,從權用之。蓋苦寒之藥也,苦寒敗胃,故先以白術(shù)之甘溫,甘草之甘平,主胃氣為君;次以川芎、防風(fēng)、荊芥、桔梗、羌活之辛溫,升散清利為臣;又以芍藥、前胡、柴胡之微苦,薄荷、黃芩、山梔之微苦寒,且導且攻為佐;終以知母、滑石、石膏之苦寒,大黃、芒硝之大苦寒,祛逐淫熱為使。大便不硬者,減大黃、芒硝,此逆則攻之治法也。大熱服者,反治也。

   

   通氣利中丸

   治證上同。

   白術(shù)(一兩)白芷羌活(各半兩)黃芩滑石(取末另入,各一兩半)大黃(二兩半)牽牛(取末,一兩半)除滑石、牽牛,另研極細末外,余合為細末,入上藥和勻,滴水為丸,如桐子大。每服三十丸,加至百丸,食后臨睡,茶湯送下。

   上方,以白術(shù)苦甘溫,除胃中熱為君;白芷辛溫解利,羌活苦甘平微溫,通利諸節為臣;黃芩微苦寒,療熱滋化,滑石甘寒,滑利小便,以厘清濁為佐;大黃苦寒,通大便,瀉諸實(shí)熱,牽??嗪?,一說(shuō)味辛,利大便,除風(fēng)毒為使,逆攻之法也。風(fēng)熱不制之病,熱甚而大便硬者,亦可兼用。然牽牛有毒,非神農藥,今與大黃并用者,取其性猛烈而快也。大抵不宜久用,久用傷元氣,蓋從權之藥也,量虛實(shí)加減。

   

   黃連天花粉丸

   治同前。

   黃連(一兩)天花粉(四兩)菊花川芎薄荷(各一兩)連翹(二兩)黃芩梔子(各四兩)黃柏(六兩)為細末,滴水為丸,如梧桐子大。每服五十丸,加至百丸,食后臨睡茶湯下。

   上方,為淫熱反克,臟腑不秘結者作也。風(fēng)熱不制之病,稍熱者亦可服。以黃連、天花粉之苦寒為君;菊花之苦甘平為臣;川芎之辛溫,薄荷之辛苦為佐;連翹、黃芩之苦微寒,黃柏、梔子之苦寒為使。合之則除熱清利,治目赤腫痛。

   

   黃連爐甘石散

   治眼眶破爛,畏日羞明。余治上同。

   爐甘石(一斤)黃連(四兩)龍腦(量入)先以爐甘石置巨火中,通紅為度,另以黃連用水一碗,瓷器盛貯,納黃連于水內,卻以通紅爐甘石淬七次,就以所貯瓷器置日中曬干,然后同黃連研為細末。欲用時(shí),以一二兩再研極細,旋量入龍腦,每用少許,井花水調如稠糊,臨睡以箸頭蘸敷破爛處。不破爛者,點(diǎn)眼內銳尤佳。不宜使入眼內。

   上方,以爐甘石收濕除爛為君;黃連苦寒為佐;龍腦去熱毒為使。諸目病者俱可用。病宜者治病,不宜者無(wú)害也。奇經(jīng)客邪之病,量加樸硝泡湯,滴眼瘀肉黃赤脂上。

   

   龍腦黃連膏

   治目中赤脈如火,溜熱炙人。余治上同。

   黃連(半斤)龍腦(一錢(qián))先銼黃連令碎,以水三大碗,貯瓷器內,入黃連于中,用文武火慢熬成大半碗,濾去滓,入薄瓷碗內,重湯頓成膏半盞許,龍腦以一錢(qián)為率,用則旋量入之,以箸頭點(diǎn)入眼內,不拘時(shí)。

   上方,以黃連治目痛、解諸毒為君,龍腦去熱毒為臣,乃君臣藥也。諸目痛者,俱宜用。

   

   蕤仁春雪膏

   治紅赤羞明,癢痛,沙澀。

   蕤仁(去油,四錢(qián))龍腦(五分)先以蕤仁研細,入龍腦和勻,用生好真蜜一錢(qián)二分,再研調勻,每用箸頭點(diǎn)內銳。

   上方,以龍腦除熱毒為君,生蜜解毒和百藥為臣,蕤仁去暴熱、治目痛為使,此藥與黃連爐甘石散、龍腦黃連膏子并用。

   

   鼻碧云散

   治腫脹紅赤,昏暗羞明,隱澀疼痛,風(fēng)癢鼻塞,頭痛腦酸,外翳攀睛,眵淚稠粘。

   鵝不食草(二錢(qián))青黛川芎(各一錢(qián))為細末。先噙水滿(mǎn)口,每用如米許,入鼻內,以淚出為度,不拘時(shí)候。

   上方,以鵝不食草解毒為君;青黛去熱為佐;川芎大辛,除邪破留為使,升透之藥也。

   大抵如開(kāi)鍋蓋法,常欲使邪毒不閉,令有出路。然力少而銳,之隨效,宜常以聚其力,諸目病俱可用。

   

   羌活勝風(fēng)湯

   治眵多,緊澀羞明,赤脈貫睛,頭痛鼻塞,腫脹涕淚,腦巔沉重,眉骨酸疼,外翳如云霧、絲縷、秤星、螺蓋。

   白術(shù)(五分)枳殼羌活川芎白芷獨活防風(fēng)前胡桔梗薄荷(各四分)荊芥甘草(各三分)柴胡(七分)黃芩(五分)作一服,水二盞,煎一盞,去滓熱服。

   上方,為風(fēng)熱不制而作也。夫竅不利者,皆脾胃不足之證。故先以白術(shù)、枳殼調治胃氣為君;羌活、川芎、白芷、獨活、防風(fēng)、前胡諸治風(fēng)藥,皆主升發(fā)為臣;桔梗除寒熱,薄荷、荊芥清利上焦,甘草和百藥為佐;柴胡解熱,行少陽(yáng)厥陰經(jīng),黃芩療上熱,主目中赤腫為使。又

論目為血脈之宗

《內經(jīng)》曰∶諸脈者,皆屬于目,目得血而能視?!夺樈?jīng)》曰∶五臟六腑精氣,皆上注于目而為之精。精之窠為眼,骨之精為黑眼,血之精為絡(luò ),其窠氣之精為白眼,肌肉之精則為約束,裹擷筋骨,血氣之精而與脈并為系,上屬于腦,后出于項中。故邪中于項,因逢其身之虛,其入深,則隨眼系入于腦則腦轉,腦轉則引目系急,目系急則目眩以轉矣。邪中其精,其精所中,不相比也。則精散,精散則視岐,故見(jiàn)兩物。目者,五臟六腑之精,榮衛魂魄之所常營(yíng)也,神氣之所生也。故神勞則魂魄散,志意亂。是故瞳子黑眼發(fā)于陰,白眼赤脈發(fā)于陽(yáng),故陰陽(yáng)合傳而為精明也。目者,心之使也;心者,神之舍也。故神精亂而不轉,卒然見(jiàn)非常之處,精神魂魄,散不相得,故曰惑也。東垣曰∶夫十二經(jīng)脈,三百六十五絡(luò ),其血氣皆上走于面而走空竅,其清陽(yáng)氣上散于目而為精,其氣走于耳而為聽(tīng)。因心煩事冗,飲食失節,勞役過(guò)度,致脾胃虛弱,心火太盛,則百脈沸騰,血脈逆行,邪害空竅,失明則日月不明矣。夫五臟六腑之精氣,皆稟受于脾,上貫于目。脾者,諸陰之首也;目者,血脈之宗也。故脾虛則五臟之精氣皆失所司,不能歸明于目矣。心者,君火也,主人之神,宜靜而安,相火化行其令。相火者,包絡(luò )也,主百病,皆榮于目。既勞役運動(dòng),勢乃妄行,又因邪氣所并而損血脈,故諸病生焉。凡醫者,不理脾胃,及養血安神,治標不治本,是不明正理也。

按∶此論目為臟腑血脈精氣之宗,至為詳悉。豈但世俗拘之于五輪八廓而已也。


論目昏赤腫翳膜皆屬于熱

《原病式》曰∶目昧不明,目赤腫痛,翳膜瘍,皆為熱也。及目膜,俗謂之眼黑,亦為熱也?;蚱桨啄繜o(wú)所見(jiàn)者,熱氣郁之甚也?;蜓阅棵翞楦文I虛冷者,誤也。是以妄謂肝生于目,腎主瞳子,故妄言目昧為虛而冷也。然腎水,冬陰也,虛則當熱;肝木,春陽(yáng)也,虛則當冷。腎陰肝陽(yáng),豈能同虛而為冷者歟?;蛲ㄑ愿文I之中,陰實(shí)陽(yáng)虛,而無(wú)由目昧也。俗妄謂肝腎之氣衰少,而不能至于目也。不知經(jīng)言熱甚目瞑,眼黑也,豈由寒爾。又考仲景言傷寒病,熱極則不識人,乃目盲也?!墩碚摗吩弧糜蔁嵘踱鲇粲谀慷轮灰?。若目無(wú)所見(jiàn),耳無(wú)所聞,悉由熱氣怫郁、玄府閉密而致。氣液血脈,榮衛精神,不能升降出入故也,各隨郁結微甚而見(jiàn)病之輕重也。故知熱郁于目,無(wú)所見(jiàn)也。故目微昏者,至近則轉難辨物,由目之玄府閉小也,隔縑視物之象也?;蛞暼缦壱碚?,玄府有所閉合者也?;蚰炕瓒?jiàn)黑花者,由熱氣甚而發(fā)之于目??簞t害,承乃制,而反出其泣,氣液昧之,以其至近,故雖微而亦見(jiàn)如黑花也。及沖風(fēng)泣而目暗者,由熱甚而水化制之也。故經(jīng)言厥則目無(wú)所見(jiàn)。夫人厥則陽(yáng)氣并于上,陰氣并于下。陽(yáng)并于上,則火獨光也;陰氣并于下則足陰,足陰則脹也。夫一水不能勝五火,故目而盲。是以沖風(fēng)泣下而不止。夫風(fēng)之中于目也,陽(yáng)氣內守于睛,是火氣燔目,故見(jiàn)風(fēng)泣下。

按∶此論熱甚怫郁,陰陽(yáng)并厥,玄府閉密,致目病之由為詳,蓋一主于火熱之化也。若由飲食辛熱,七情所動(dòng),六氣淫郁,氣血虛實(shí),則東垣、子和、陳無(wú)擇輩,論亦已詳,然亦有痰熱濕熱,與夫服食金石燥熱之藥致者?;蚓貌『?,榮衛虛弱,肝氣腎陰不足,或元氣精氣虛衰,及脫營(yíng)為病,皆有虛熱實(shí)熱之殊,并宜分治。


論眼證分表里治

《機要》曰∶在腑則為表,當除風(fēng)散熱;在臟則為里,宜養血安神。暴發(fā)者,為表而易治;久病者,在里而難愈。

   

論目疾宜出血最急

子和曰∶圣人雖言目得血而能視,然血亦有太過(guò)不及也。太過(guò)則目壅塞而發(fā)痛,不及則目耗竭而失明。故年少之人多太過(guò),年老之人多不及。但年少之人,則無(wú)不及;年老之人,其間猶有太過(guò)者,不可不察也。夫目之內,太陽(yáng)經(jīng)之所起,血多氣少;目之銳,少陽(yáng)經(jīng)也,血少氣多;目之上綱,太陽(yáng)經(jīng)也,亦血多氣少;目之下綱,陽(yáng)明經(jīng)也,血氣俱多。然陽(yáng)明經(jīng)起于目?jì)膳越恢?,與太陽(yáng)少陽(yáng)俱會(huì )于目。惟足厥陰經(jīng)連于目系而已。故血太過(guò)者,太陽(yáng)陽(yáng)明之實(shí)也;血不及者,厥陰之虛也。故出血者,宜太陽(yáng)陽(yáng)明。蓋此二經(jīng),血多故也。少陽(yáng)一經(jīng),不宜出血,血少故也。刺太陽(yáng)陽(yáng)明出血,則目愈明;刺少陽(yáng)出血,則目愈昏。要知無(wú)使太過(guò)不及,以養血目而已。凡血之為物,太多則濫,太少則枯。人熱則血行疾而多,寒則血行遲而少,此常理也。目者,肝之外候也。肝主目,在五行屬木,雖木之為物,太茂則蔽密,太衰則枯瘁矣。夫目之五輪,乃五臟六腑之精華,宗脈之所聚。其白輪屬肺金,肉輪屬脾土,赤脈屬心火,黑水神光屬腎水,兼屬肝木,此世俗皆知之矣。及有目疾,則不知病之理,豈知目不因火則不病,何以言之?白輪變赤,火乘肺也;肉輪赤腫,火乘脾也;黑水神光被翳,火乘肝與腎也;赤脈貫目,火自甚也。能治火者,一句可了。故《內經(jīng)》曰∶熱勝則腫。凡目暴赤腫起,羞明隱澀,淚出不止,暴寒目瞞,皆太熱之所為也。治火之法,在藥則咸寒,吐之下之;在針則神廷、上星、囟會(huì )、前頂、百會(huì ),血之翳者可使立退,痛者可使立已,昧者可使立明,腫者可使立消。惟小兒不可刺囟會(huì ),為肉分淺薄,恐傷其骨。然小兒水在上,火在下,故目明;老人火在上,水不足,故目昏?!秲冉?jīng)》曰∶血實(shí)者宜決之。又經(jīng)曰∶虛者補之,實(shí)者瀉之。如雀目不能夜視,及內障暴怒,大憂(yōu)之所致也。皆肝主目,血少禁出血,止宜補肝養腎。至于暴赤腫痛,皆宜以針刺前五穴出血而已,次調鹽油以涂發(fā)根。甚者,雖至于再,至于三,可也。量其病勢,以平為期。

按∶此謂目疾出血最急,于初起熱痛暴發(fā),或久病郁甚,非三棱針宣泄不可。然年高之人,及久病虛損,并氣郁者,宜從毫針補瀉之則可。故知子和亦大略言爾。于少陽(yáng)一經(jīng),不宜出血,無(wú)使太過(guò)不及,以養血目而已。斯意可見(jiàn)。

論內障外障

《龍木論》曰∶眼疾有七十二般內障,二十三候外障,四十九候病狀,一一不同。據其疾狀,認識既不差錯,治療少有所憑。

謹按∶諸候詳見(jiàn)本論。然內障為黑水神光昏翳,外障則有翳膜者是。今論中雖見(jiàn)諸候,而所用藥多本風(fēng)熱,故并略云。然內障有因于痰熱氣郁、血熱陽(yáng)陷、陰虛脫營(yíng)所致,種種病因,皆略之不議。況外障之翳,有起于內、外、睛上、睛下、睛中,當視其翳色從何絡(luò )而來(lái)。如東垣治例∶魏邦彥夫人目翳,從下而上,病自陽(yáng)明來(lái)也。綠非五色之正,殆肺腎合而為病也。乃就畫(huà)家以墨調膩粉合成色,諦視之,與翳色同矣。肺腎為病者無(wú)疑,乃瀉肺腎之邪,而以入陽(yáng)明之藥為之使。既效,而他日復病作者三。其所從來(lái)之經(jīng),與翳色各異。因詢(xún)此必經(jīng)絡(luò )不調,目病未已,問(wèn)之果然。如所論治之,疾遂不作。若此憑其色,究其所兼所本之因,處治而不愈者,蓋邪蘊日久而實(shí),元氣陰氣不足所致也。當以王道論治庶可。但世俗不能守此理,遂致失明者矣。悲夫!


治風(fēng)之劑

局方密蒙花散

治風(fēng)氣攻注,兩眼昏暗,眵淚羞明,并暴赤腫。

羌活白蒺藜(炒)木賊密蒙花石決明(各一兩)菊花(二兩)上為末。每服二錢(qián),茶清食后調下。


三因羌活散

治風(fēng)毒上攻,眼目昏澀,翳膜生瘡,及偏正頭疼,目小,黑花累累者。

羌活川芎天麻旋復花青皮南星(炮)本(各一兩)上為末。每服二錢(qián),水煎,入姜三片,薄荷七葉。

按∶以上并足太陽(yáng)、厥陰藥也。


東垣明目細辛湯

治兩目發(fā)赤微痛,羞明畏日,怯風(fēng)寒怕火,眼睫成紐,眵糊多,隱澀而難開(kāi),眉攢腫悶,鼻塞,涕唾稠粘,大便秘澀。

麻黃羌活(各三錢(qián))防風(fēng)(二錢(qián))本(一錢(qián))白茯苓(一錢(qián))當歸尾(一錢(qián))川芎細辛蔓荊子(各五分)荊芥穗(一錢(qián)五分)生地黃(一錢(qián),酒制)椒(八個(gè))桃仁(二十個(gè))紅花(少許)上咀。分作四服,每服水煎,食后熱服。

按∶此足太陽(yáng)、厥陰、手少陰藥也。


機要四物龍膽湯

治目赤,暴發(fā)云翳,疼痛不可忍。

四物湯(各半兩)羌活防風(fēng)(各三錢(qián))草龍膽(酒拌炒,煎)防己(各二錢(qián))上咀。作數服,水煎。

按∶此足厥陰、太陰、太陽(yáng)藥也。


防風(fēng)飲子

治拳毛倒睫。

黃甘草人參(各一錢(qián))葛根(五分)細辛葉蔓荊子防風(fēng)(各五分)當歸(七分半)上咀。作一服,水煎,食后服。

按∶此足太陽(yáng)、陽(yáng)明、手足太陰藥也。

治熱之劑

局方洗心散

治風(fēng)壅壯熱,頭目昏痛,熱氣上沖,口苦唇焦,咽喉腫痛,心神煩躁,多渴,五心煩熱,小便赤澀,大便秘滯。

大黃(煨)甘草當歸芍藥麻黃荊芥穗(各六錢(qián))白術(shù)(半兩)上為末。每服二三錢(qián),生姜薄荷湯煎服。

按∶此足太陽(yáng)、陽(yáng)明、厥陰、手足太陰經(jīng)藥也。今人多用之,故收入。然以白術(shù)合大黃入心,故名洗心。而從以麻黃、荊芥,亦是表里藥。


濟生羊肝丸

治肝經(jīng)有熱,目赤睛疼,視物昏澀。

羊肝(一具,生用,《局方》用白羊肝)黃連(去須,為末)上先將羊肝去筋膜,于沙盆內搗爛,入黃連末,杵和,丸如梧子大。每五十丸,用熟水送下。

按∶此手少陰、足太陰、厥陰藥也。


東垣瀉熱黃連湯

治眼暴發(fā),赤腫疼痛。

黃芩(酒制,炒)黃連(同上制)草龍膽生地黃(各一兩)升麻(半兩)柴胡(一兩)上咀。每服四錢(qián),水煎去渣,于日午前飯后熱服。

按∶此手少陰、太陰、足陽(yáng)明、少陽(yáng)、少陰藥也。


治風(fēng)熱之劑

局方明目流氣飲

治風(fēng)熱上攻眼目,視物不明,常見(jiàn)黑花,當風(fēng)多淚,隱澀難開(kāi)。

大黃(煨)牛蒡子(炒)川芎菊花白蒺藜(炒)細辛防風(fēng)玄參山梔黃芩甘草(炙)蔓荊子荊芥木賊(各一兩)草決明(一兩半)蒼術(shù)(泔汁炒,二兩)上為末。每二錢(qián),臨臥用溫酒調下。

按∶此手足三陰、足陽(yáng)明、太陰藥也。


洗肝散

治風(fēng)毒上攻,暴作赤目,腫痛難開(kāi),隱澀眵淚。

薄荷葉當歸羌活防風(fēng)山梔仁甘草大黃川芎(各二兩)上為末。每二錢(qián),食后煎水調下。

按∶此足太陽(yáng)、厥陰、手足太陰藥也。


錢(qián)氏瀉青丸

治目暴發(fā),赤腫疼痛。

當歸川芎山梔龍膽草(酒拌炒焦)大黃羌活防風(fēng)上為末,蜜丸,雞頭子大。每一二丸。

按∶此足太陽(yáng)、少陽(yáng)、太陰、厥陰藥也。


東垣連翹飲子

治目中溜火,惡日與火,隱澀,小角緊,久視昏花,迎風(fēng)有淚。

蔓荊子生甘草連翹(各三分)柴胡(二分)黃芩(酒制,五分)生地黃當歸人參紅葵花(各三分)黃防風(fēng)羌活(各五分)升麻(一錢(qián))上咀。作一服,水煎,食后熱服。

按∶此足三陽(yáng)、少陰、厥陰藥也。


神芎丸

治濕熱內甚,目赤腫,或白睛黃色。

大黃黃芩(各二兩)牽?;ǜ魉膬桑S連薄荷川芎(各半兩)上為末,水丸,如小豆大。溫水下十丸,至十五、二十丸。

按∶此足陽(yáng)明、厥陰藥也。


東垣龍膽飲子

治肝眼流膿,生疳翳,濕熱為病。

麻黃(一錢(qián)半)黃芩(炒)青蛤粉羌活草龍膽(酒拌,炒焦,各三錢(qián))蛇蛻皮谷精草川郁金炙甘草(各五分)升麻(二錢(qián))上為細末。每二錢(qián),食后茶調服。

按∶此足太陽(yáng)、陽(yáng)明、手足太陰藥也。

以上六方,宜隨表里而輕重之,亦不可例用。

理血之劑

局方明目地黃丸

治男女肝腎俱虛,風(fēng)邪所乘,熱氣上攻,目翳遮睛,目澀多淚。

牛膝(酒浸,三兩)石斛枳殼(炒)杏仁(去皮尖,炒)防風(fēng)(各四兩)生熟地黃(各一斤)上為末,煉蜜丸,如梧子大。每三十丸,食前鹽湯下。

按∶此出太陽(yáng)例,又氣藥也。


簡(jiǎn)易加減駐景丸

治肝腎氣虛,兩目昏暗,視物不明。

熟地黃當歸(各五兩)楮實(shí)子川椒(炒,各一兩)五味子枸杞子(各二兩)菟絲子(酒制,半斤)車(chē)前子(炒,二兩)上為末,蜜糊丸,如梧子大。每三十丸,食前溫酒下。

謹按∶肝為相火,有瀉無(wú)補,況陰水虛而陽(yáng)火實(shí)病目者多。故此二方,蓋補肝之陰虛也。頗有理,故收入。


地芝丸

治目不能遠視,能近視,或亦妨近視。

生地黃(焙干)天門(mén)冬(去心,各四兩)枳殼(二兩,炒)甘菊花(二兩)上為細末,煉蜜為丸,如桐子大。茶清送下百丸,食后。

理氣之劑

局方定志丸

治眼不能近視,反能遠視者。

白茯苓人參(各三兩)遠志(去心)菖蒲(各二兩)上為細末,煉蜜為丸,如梧子大,以朱砂為衣。每服七丸,至二三十丸,溫米飲下,食后,日三服。

按∶以上二方,手太陰、少陰藥也。


濟生桑白皮散

治肺氣壅塞,毒瓦斯上攻眼目,白睛腫脹,日夜疼痛。

玄參桑白皮枳殼(炒)升麻杏仁(炒)旋復花防風(fēng)赤芍黃芩甘菊花甘草(炙)甜葶藶(炒,各一兩)上為末。每四錢(qián)水煎,食后熱服。

按∶此又治風(fēng)熱之劑也,出太陽(yáng)例。

原標題:原機啟微
上一篇:沒(méi)有了下一篇:沒(méi)有了

猜您感興趣