首頁(yè) > 中醫文化 > 中醫古籍 > 元朝 > 正文

外科精義

信息來(lái)源:國醫小鎮發(fā)布時(shí)間:2017/11/17

論瘡腫診候入式法

夫醫者,人之司命也;脈者,醫之大業(yè)也。蓋醫家茍不明脈,則如冥行索途,動(dòng)致顛復夫大方脈、婦人、小兒、風(fēng)科,必先診脈,后對癥處藥。獨瘡科之流,多有不診其脈候,專(zhuān)攻治外;或有證候疑難,別召方脈診察,于瘡科之輩,甘當淺陋之名。噫!其小哉如是。原夫瘡腫之生,皆由陰陽(yáng)不和,氣血凝滯。若不診候,何以知陰陽(yáng)勇怯,氣血聚散也。由是觀(guān)之,則須信療瘡腫于診候之道,不可闕也。歷觀(guān)古今,治療瘡腫方書(shū)甚多,其間診候之法,略而未詳,比夫諸科,甚有滅裂。愚雖不才,輒取《黃帝素問(wèn)》、《難經(jīng)》、《靈樞》、《甲乙》及叔和、仲景、扁鵲、華佗、《千金》、《外臺》、《圣惠》、《總錄》,古今名醫諸家方論之中,診候瘡腫之說(shuō),簡(jiǎn)編類(lèi)次,貫成篇帙。首載診候入式之法,次論血氣色脈參應之源,后明脈之名狀、所主證候及瘡腫逆從之方,庶使為瘡腫科者,覽此則判然可曉,了朝臨疾,診候至此,則察逆從,決成敗,若黑白之易分耳!

論榮衛色脈參應之法

夫天地之道,曰陰與陽(yáng);陰陽(yáng)在人,曰血與氣。蓋血者榮也,氣者衛也;榮者榮于中,衛于外。所以榮行脈中,衛行脈外;脈者,血氣之先也。血非脈則焉能榮于中?氣非脈則焉能衛于外?二者相資而行,內則通于五臟六腑、十二經(jīng)絡(luò );外則濡于九竅四肢、百節萬(wàn)毛。

晝夜循行,如環(huán)無(wú)端,以成其度。會(huì )于寸口,變見(jiàn)于脈。故曰氣血者,人之神也;脈者,氣血之神也。所以治病之始,五決為紀。蓋五決者,五臟色之與脈,當相參應。故曰能合色脈,可以萬(wàn)全也。凡此不精,雖聰惠辯博,亦不足委也。

論持手訣消息法

夫診候之脈法,常以平旦為紀,陰氣未散,陽(yáng)氣未動(dòng),飲食未進(jìn),血氣未亂,經(jīng)脈未絡(luò )脈調勻,故乃可診有疾之脈。若遇倉卒病患,不拘此論?!秲冉?jīng)》所謂持脈有道,以虛靜為保。但可澄神靜慮,調息凝心,視精明,察五色,聽(tīng)聲音,問(wèn)所苦,方始按寸尺,別浮沉,以此參照決死生之分矣。復觀(guān)患人身形長(cháng)短肥瘦,老少男女,性情緩急,例各不同,故曰形氣相得者生,三五不調者病。謂如室女尼冠脈當濡而弱;嬰兒孺子之脈細而疾;三四歲者,呼吸之間,脈當七、八至為平。比夫常人,特不同耳!大抵男子先診左手,女子先診右手;男子左脈大者順,女子右脈大者順。大凡診脈先以中指揣按掌后高骨,骨下為關(guān);得其關(guān)位,然后齊下兩左右二指。若臂長(cháng)人,疏排其指;若臂短人,密排其指。三指停穩,先診上指曰寸口,浮按消息之,中按消息之,重按消息之,上境消息之,下境消息之,推而外之消息之,推而內之消息之;然后先關(guān)、后尺消息之,一類(lèi)此。若診得三部之中,浮沉、滑澀、遲疾不調,何病所主,外觀(guān)形色,內察脈候,參詳處治以忠告之。不可輕言談笑,亂說(shuō)是非,左右瞻望,舉止忽略,此庸醫也。

論三部所主臟腑病證

夫診候之道,醫者之難精也。若非燈下苦辛,勤于記誦,參師訪(fǎng)友,晝夜不遑,造次顛寤寐俯仰,存心于此,安能知神圣之妙哉?古人曰∶按其脈,知其疾,命曰神,以悟其探賾索隱之妙也。又曰∶切其脈,治其病,謂之巧,以明其指別之功也。蓋三指相去毫厘之近,主病若千里之遠。觀(guān)夫指別之功,世人固以為難,命曰神,豈容易可至哉???加诮?jīng),脈有三部,寸、關(guān)、尺也。從魚(yú)際至高骨,卻行一寸曰寸,從寸上一分曰魚(yú)際,從寸至尺曰尺澤,寸后尺前為關(guān)。關(guān)前為陽(yáng),即寸口也;關(guān)后為陰,即尺脈也。陽(yáng)出陰入,以關(guān)為界。寸主上焦、頭、手、皮毛;關(guān)主中焦、腹及腰;尺主下焦、小腹及足。此三部所主大略也。又有左右兩手三部,為之六脈也;又有人迎、氣口、神門(mén),所主又各不同。蓋左手關(guān)前曰人迎,右手關(guān)前曰氣口,兩關(guān)之后一分即曰神門(mén)。故脈法贊曰∶肝、心出左,肺、脾出右;腎為命俱出尺部;魂魄谷神,皆見(jiàn)寸口。所謂左手關(guān)前,心之部也,其經(jīng)手少陰與手太陽(yáng)為表里,小腸合為府;左手關(guān)上,肝之部也,其經(jīng)足厥陰與足少陽(yáng)為表里,膽合為府;左手關(guān)后,腎之部也,其經(jīng)足少陰與足太陽(yáng)為表里,膀胱合為府;右手關(guān)前,肺之部也,其經(jīng)手太陰與手陽(yáng)明為表里,大腸合為府;右手關(guān)上,脾之部也,其經(jīng)足太陰與足陽(yáng)明為表里,胃合為府;右手關(guān)后,命門(mén)之部也,其經(jīng)手厥陰與手少陽(yáng)為表里,三焦合為府。此謂六部所主臟腑十二經(jīng)之義也。

又“脈要精微論”曰∶尺內兩旁則季脅也;尺外以候腎,尺里以候腹;中附上,左外以候肝,內以候膈;右外以候胃,內以候脾;上附上,右外以候肺,內以候胸中;左外以候心,內以候膻中;前以候前,后以候后;上竟上者,胸喉中事也;下竟下者,小腹腰股膝脛中事也。粗大者,陰不足,陽(yáng)有余,為熱中也。來(lái)疾去疾,上實(shí)下虛為厥顛疾;來(lái)徐去疾,上虛下實(shí)為惡風(fēng)也。故中風(fēng)者,陽(yáng)氣受也。有脈俱沉細數者,少陰厥也;沉細數散者,寒熱也;浮而散者,為恂仆。諸浮而數者,皆在陽(yáng),為熱,其有躁者在手;諸細而沉者皆在陰,則為骨痛,其有靜者在足。數動(dòng)一代者,病在陽(yáng)之脈也。泄及便膿血諸過(guò)者,切之澀者,陽(yáng)氣有余也,滑者陰氣有余也。陽(yáng)氣有余為身熱無(wú)汗,陰氣有余為多汗身寒,陰陽(yáng)有余則無(wú)汗身寒。推而外之,內而不外者,有心腹積也;推而內之,外而不內者,身有熱也;推而上之,上而不下者,腰足清也;推而下之,下而不上者,頭項痛也。按之至骨脈氣少者,腰脊痛而身有痹也。以上諸疾,若非指明心了,烏可得而妙也!又“平人氣象論”曰∶一呼脈再動(dòng),一吸脈亦再動(dòng),呼吸定息,脈行五動(dòng),為者,不病也時(shí)曰平信。信夫四時(shí)之脈,皆以胃氣為本,謂春弦、夏洪、秋毛、冬石。春之胃脈,微弦曰平。余皆仿此。逆四時(shí)則病矣。若診婦人之脈,妊身則慎勿亂投湯散。其婦人之脈,診得少陰脈動(dòng)甚則有子也;又曰∶陰搏陽(yáng)則有子也;又曰∶身汗而無(wú)脈者,即有妊也。蓋重身者,問(wèn)其月事,觀(guān)其體貌,然后主治,不可忽也。又經(jīng)曰∶察色按脈,先別陰陽(yáng);蓋陰陽(yáng)者,天地之道也。是以治病者,必求其本,本于陰陽(yáng)寒暑四時(shí),五臟之根也。以脈言之,則浮沉也;以部位言之,則尺寸也。故經(jīng)云∶脈者,陰陽(yáng)之法,以應五臟,是謂呼出心與肺,吸入腎與肝,呼吸之間,脾受谷味,其脈在中也。以浮沉論之,則曰浮者陽(yáng)也,沉者陰也,應在腑,則浮而大散者心也,浮而短澀者肺也,所以心肺俱浮也,牢而長(cháng)者肝也,按之而大,舉指來(lái)實(shí)者腎也,所以肝腎俱沉也,遲緩而長(cháng)者脾也,脾為中州,所以脈在中也。仲景曰∶大、浮、數、動(dòng)、滑,皆陽(yáng)也;沉、澀、弱、弦、微,皆陰也。陽(yáng)者熱也,陰者寒也。所以寒則脈來(lái)沉而遲,熱則脈來(lái)浮而數。故曰∶諸數為熱,諸遲為寒,無(wú)如此驗也?!睹}經(jīng)》曰∶諸浮為風(fēng),諸緊為痛,諸伏為聚,諸弦為飲,芤者失血,長(cháng)則氣治,短則氣病,澀則煩心,大則病進(jìn),浮為在表,沉為在里,遲為在臟,數為在腑。又形壯脈細,少氣不足以息者危;形瘦脈大,胸中氣多者斃。形氣相得者生,三五不調者病,三部九候皆相失者死。此先圣診脈之大法也。故曰∶凡治病則察其形氣色澤,治之無(wú)候其時(shí)也。所以形氣相得者生,色澤以浮者病易己,脈從四時(shí)者可治,脈弱似滑者是有胃氣,此皆易治也。若形氣相失,或色夭不澤及脈逆四時(shí),或脈實(shí)益堅,皆不可治。經(jīng)所謂必察四難而明告之。又若病熱脈靜,泄而脈大,脫血脈實(shí),汗后脈躁,此皆難治也。若瘡疽之人,膿血大泄,脈滑數者,難治也;凡膿多,或如清泔,脈滑大散,寒熱發(fā)渴者,治之無(wú)功也。若患肺瘡者,咳嗽膿血,脈見(jiàn)洪滑,治之難痊矣。大凡診脈見(jiàn)浮數,應當發(fā)熱而反惡寒,雖頭項拘急,四肢煩痛,或復戰栗渴甚者,但有痛處,欲發(fā)瘡腫也。

論脈證名狀二十六種所主病證

夫脈之大體二十六種,此診脈之紀綱也。細而論之,毫厘少差,舉治必遠??偠灾?,虛實(shí),陰陽(yáng)而已,兩者議之,以要其中。謹于諸家脈法中,撮其機要,剪去繁蕪,載其精義浮脈之診,浮于指下,按之不足,舉之有余。再再尋之,狀如太過(guò)。瞥瞥然見(jiàn)于皮毛間為表證,或為風(fēng),或為虛。浮而大散者心也,浮而短澀者肺也。浮而數者熱也。浮數之脈應發(fā)熱,其不發(fā)熱而反惡寒者,瘡疽之謂也。

洪脈之診,似浮而大,按舉之則泛泛然滿(mǎn)三部,其狀如水之洪流,波之涌起。其主血實(shí)。瘡腫論曰∶脈洪大者,瘡疽之病進(jìn)也。如瘡疽結膿未成者宜下之,膿潰之后,脈見(jiàn)洪大則難治,若自利者不可救治也。

滑脈之診,實(shí)大相兼,往來(lái)流利如珠,按之則累累然滑也。其主或為熱,或為虛,此陽(yáng)脈也。瘡疽之病,膿未潰者,宜內消也;膿潰之后,宜托里也。所謂始為熱而終為虛也。

數脈之診,按之則呼吸之間,動(dòng)及六至,其狀似滑而數也。若浮而數則表熱也,沉而數熱也。又曰∶諸數為熱。仲景曰∶脈數不時(shí)見(jiàn)則生惡瘡也。又曰∶肺脈洪數則生瘡也。診諸瘡洪數者,里欲有膿結也。

散脈之診,似浮而散,按之則散而欲去,舉之則大而無(wú)力。其主氣實(shí)而血虛,有表無(wú)里腫膿潰之后,而煩痛尚未痊退者,診其脈,洪滑粗散難治也,以其正氣虛而邪氣實(shí)也。又曰∶肢體沉重,肺脈大則斃,謂浮散者也。

芤脈之診,似浮而軟,按之中央空,兩邊實(shí)。其主血虛,或為失血瘡腫之病。診得芤脈,膿潰后易治,以其脈病相應也。

長(cháng)脈之診,按之則洪大而長(cháng),出于本位。其主陽(yáng)氣有余也。傷寒得之,欲汗出自解也;長(cháng)而緩者,胃脈也,百病皆愈,謂之長(cháng)則氣治也。

牢脈之診,按之則實(shí)大而弦,且沉且浮,而有牢堅之意,若瘰瘰結腫。診得牢脈者,不可內消也。

實(shí)脈之診,按舉有力而類(lèi)結曰實(shí)。經(jīng)曰邪氣勝則實(shí),久病則虛,人得此最忌。瘡疽之人得此,宜急下之,以其邪氣與臟腑俱實(shí)故也。

弦脈之診,按之則緊而弦,其似緊者為弦,如按弦而不移,緊如內繩而轉動(dòng),以此為異脈浮弦而平,不時(shí)見(jiàn)則為飲為痛,主寒主虛。瘡疽論曰∶弦洪相搏,外緊內熱,欲發(fā)瘡疽也緊脈之診,似弦而緊,按之如切繩而轉動(dòng)。其主切痛積癖也;瘡腫得之,氣血沉澀也,亦主痛也。

澀脈之診,按之則散而復來(lái),舉之則細而不足,脈澀則氣澀也,亦主血虛,瘡腫潰后得之,無(wú)妨也。

短脈之診,按舉則不及本位?!秲冉?jīng)》曰∶短則氣病,以其無(wú)胃氣也。諸病脈短,皆難治也;瘡腫脈短,真氣短也。

細脈之診,按之則縈縈如蜘蛛之絲而欲絕,舉之如無(wú)而似有。細而微,其主元陽(yáng)衰也;瘡腫之病,脈來(lái)細而沉,時(shí)直者,里虛而欲變證也。

微脈之診,按之則軟小而極微。其主虛也。真氣復者生,邪氣勝者危;瘡腫之病,潰后脈微而勻舉自瘥也。

遲脈之診,按舉來(lái)遲,呼吸定息,方得三至,其狀似緩而稍遲。痼疾得之則善,新疾得之則正氣虛憊;瘡腫得之,潰后自瘥。

緩脈之診,按舉似遲,而稍駛于遲。仲景曰∶陽(yáng)脈浮大而濡,陰脈浮大而澀,陰陽(yáng)同等緩。脈見(jiàn)長(cháng)緩,百疾自瘳;凡諸瘡腫潰后,其脈澀遲緩者皆易愈,以其脈候相應,是有胃氣沉脈之診,舉之不足,按之方見(jiàn)如爛綿,其主邪氣在臟也。水氣得之則逆,此陰脈也;瘡腫得之,邪氣深也。

伏脈之診,比沉而伏,舉之則無(wú),按之至骨,方得與沉相類(lèi),而邪氣益深矣。

虛脈之診,按之不足,遲大而軟,輕舉指下,豁然而空。經(jīng)曰∶脈虛則血虛。血虛生寒,陽(yáng)氣不足也;瘡腫脈虛,宜托里和氣養血也。

軟脈之診,按之則如帛在水中,極軟而沉細,亦謂之濡。其主胃氣弱;瘡腫得之,補虛排膿托里。

弱脈之診,似軟而極微,來(lái)遲而似有。仲景曰∶微弱之脈,綿綿如瀉漆之絕。其主血氣俱虛,形精不足;大抵瘡象沉遲濡弱,皆宜托里。

促脈之診,按之則來(lái)去數,時(shí)一止而復來(lái)。仲景曰∶陽(yáng)盛則促,主熱蓄于里也,下之則和;瘡腫脈促,亦急下之。

結脈之診,按之則往來(lái)遲緩,時(shí)一止而復來(lái)。仲景曰∶陰盛則結。經(jīng)曰∶促結則生,代代脈之診,按之則往來(lái),動(dòng)則中止不能自還,因而復動(dòng)者,曰代脈也。代者氣散也,諸病見(jiàn)之不祥;大凡瘡腫之病,脈促結者難治,而況見(jiàn)代脈乎!動(dòng)脈之診,見(jiàn)于關(guān)上,無(wú)頭尾,如豆大,厥厥然而動(dòng)搖者是也?!睹}經(jīng)》曰∶陰陽(yáng)相搏謂之動(dòng)。動(dòng)于陽(yáng)則陽(yáng)氣虛而發(fā)厥,動(dòng)于陰則陰氣虛而發(fā)熱。是陽(yáng)生于尺而動(dòng)于寸,陰生于寸而動(dòng)于尺,不可不辨也。

卷下

漏蘆湯

治一切惡瘡,毒腫丹瘤,瘰疔腫,魚(yú)睛五發(fā),瘭疽。初覺(jué)一、二日,便如傷寒,頭痛,拘急惡寒,肢體疼痛,四肢沉重,恍惚悶亂,坐臥不寧,皮膚壯熱,大便秘澀,小便赤黃,并宜服之。妊身莫服。

漏蘆白蘞黃芩(去黑心)麻黃(去節)枳實(shí)(麩炒去穣)升麻芍藥甘草(炙)樸硝(以上各一兩)大黃(二兩)上除硝外,余咀,與硝同和勻。每服三錢(qián),氣實(shí)人五錢(qián),水一盞半,文武火煎七沸,去渣,空心熱服。


化毒丹

治百種惡瘡毒腫,初覺(jué)一二日,咳逆煩悶,或咽喉閉塞,發(fā)熱惡寒。

沒(méi)藥乳香(以上各五錢(qián),另研)草烏頭(醋浸泡制)浮石(以上各一兩,燒赤,醋淬七次,研,余醋另放)巴豆(四十九個(gè),去皮,生用,另研)上五味為細末,用浮石、烏頭、余醋打面糊為丸,如豌豆大。每服五、七丸,食后冷酒送下,忌熱飲。取快利三、二行,或吐出惡為效。


內消丸

治瘡腫初生,及瘰結核,熱毒郁滯,服之內消矣。大效。

青皮陳皮(以上各二兩)牽牛(八兩,取頭末二兩)薄荷葉皂角(以上各八兩。不利者,去粗皮錘碎。二味水一斗,煮令極軟,揉汁去渣用,熬成膏。)上將青皮、陳皮末并牽牛末和勻,用前膏子和丸,如綠豆大。每服三十丸,食后荊芥、茶清、溫水皆可下之。


五利大黃湯

治人年四十以前,氣血盛多,若患瘡疽,大小便秘。

大黃(根)黃芩(去腐)升麻(以上各二兩)芒硝梔子(以上各一兩二錢(qián))上咀,每服五錢(qián)。水一盞半,煎五七沸,去渣,空心稍熱服。


內消升麻湯

治證同前。

大黃升麻當歸黃芩(去腐)枳實(shí)(炒去穣)芍藥(以上各二兩五錢(qián))甘草(炙,一兩五錢(qián))上咀,每服五錢(qián),水一盞半,煎至七分,去渣,食前稍熱服。


五香連翹湯

(如不用五香,曰七味連翹湯)治證同前。

沉香藿香葉木香丁香(以上各一兩)麝香(一字。五味為粗末,另研)連翹射干獨活升麻甘草(炙)寄生草(以上各一兩)大黃(一兩五錢(qián))上七味,咀,與前五味和勻。每服五錢(qián),水一盞半,煎至一盞,去渣,溫服。取利為效;未利,則再服。食前。


牡蠣大黃湯

治證同前。

牡蠣木香大黃(煨。以上各等分)上咀,每服五錢(qián),水一盞半,煎至七分,春夏露一宿,于雞鳴時(shí)空心服之。冬月于暖處放一宿。婦人重身者勿服此藥??炖齼尚?,便勿服。以上五方,對證選用。


和血通氣丸

治證同前。

人參(一兩)麥門(mén)冬(去心,二兩)大黃黃芩(去核)黃柏(以上各四兩)牽牛(一斤,炒香,取頭末,四兩)上六味,為細末,煉蜜為丸,如豌豆大,每服二、三十丸,食后溫水送下。尋常積熱之人,隔三、二日服此藥微利潤動(dòng),永不生瘡腫。如已早覺(jué)者,服之亦得內消矣。


地黃煎丸

治臟腑有熱,胸膈痰實(shí),血氣不和,經(jīng)絡(luò )秘澀,多生瘡腫,已患惡瘡毒腫,大小便結生地黃(新者十兩,洗,水浸研如泥)黃連(五兩)黃芩(去腐三兩)枳殼(炒,去穣)大黃(以上各二兩五錢(qián))人參(二兩)上除地黃煎外,并為細末,再和地黃煎和搗入,煉蜜丸如豌豆大。每服五、七十丸,食后,溫水下。素有熱之人,日服百余丸,不發(fā)瘡瘍。年高氣弱之人,亦宜常服,清利胸膈明目。


槐角煎丸

治瘡瘍瘰,疥癬赤腫等瘡。

天麻川芎甘草(炙)黃藥子甘菊花人參(以上各一兩)何首烏苦參(以上各五錢(qián))荊芥穗防風(fēng)(以上各二兩)槐角(并仁,另放)皂角(不蛀者,以上各四兩,水一斗煮軟,揉汁去渣,取仁熬成膏子,其皂角取肉研成膏子為用者)上除皂角膏外,槐仁與諸藥為細末,入膏內溲和,煉蜜為丸,如豌豆大。每服五十丸,食后竹葉湯下。


皂角煎丸

治風(fēng)毒瘰。

皂角(不蛀者三十錠,內十錠炮黑,十錠酥炙,十錠用水一斗煮軟,揉汁用度)何首烏玄參薄荷葉(以上各四兩)上為細末,與前膏子同煉蜜為丸,如豌豆大。每服三、四十丸,食后溫水送下。


苦參散

(出野夫多效方)治遍身瘡疥,經(jīng)年不效。

苦參蔓荊子何首烏荊芥穗威靈仙(以上各等分)上為細末,每服二錢(qián),食前酒調下,日進(jìn)二服,忌發(fā)風(fēng)物。


苦參丸

治證同前。

山梔子仁苦參防風(fēng)玄參獨活枳實(shí)甘菊花黃連(去須)黃芩(去心)大黃(以上各等分)上為細末,煉蜜為丸,如豌豆大。每服五十丸,茶酒任下,食后服。


肺風(fēng)丸

(全體治世方)治面鼻風(fēng)及。

細辛旋復花羌活(以上各一兩)晚蠶蛾(去翅足)苦參(以上各二兩)上為細末,軟飯和丸梧桐子大。每服五十丸,茶、酒任下,不拘時(shí)。


連翹散

治瘡瘍癤腫,一切惡瘡,疼痛煩渴,大便溏泄,虛熱不寧。

連翹山梔子甘草防風(fēng)(以上各等分)上為粗末,每服三錢(qián),水一盞,煎至七分,去渣,溫服。不拘時(shí)候。


竹葉黃湯

(出《總錄》一百二十一)治諸癰疽、發(fā)背煩渴,及一切惡瘡發(fā)大渴者。

淡竹葉(二兩)黃當歸川芎甘草黃芩(去心)芍藥人參麥門(mén)冬(去心)半夏(湯洗)石膏(以上各三兩)生地黃(八兩)上為粗末,每服五錢(qián),水一盞半,竹葉五片,生姜五片,煎至一盞,去粗,溫服。


枳殼丸

(出《總錄》)治瘡疽熱癰腫瘰。

枳殼(麩炒去穣)牽牛(炒,取頭末)木香青皮(以上各一兩)甘草大黃上為細末,用皂角長(cháng)一尺許者,三錠,約三兩,炮焦捶碎,以好酒煮軟,挪取汁熬膏稠粘,和前藥末為丸,如梧桐子大。每服三、五十丸,食后蔥茶下,日進(jìn)二服。


五香湯

(出《總錄》)治諸瘡毒瓦斯入腹,托里。

丁香木香沉香乳香(以上各一兩)麝香(三錢(qián)。嘔者去麝香,加)藿香(渴加)人參(以上各一兩)上為細末,每服三錢(qián),水一盞,煎至六分,去渣,空心稍熱服?!犊備洝?、《圣惠》、金》、《外臺》治諸瘡腫方中,皆載此方,大同小異。大抵專(zhuān)治毒瓦斯入腹,煩悶氣不通者;其余熱渴,昏昧,口燥咽干,大便硬,小便澀者,未可與服。


托里黃湯

(出《總錄》)治諸瘡潰后,膿多內虛。

茯苓(去皮)人參官桂(去肉)遠志(去心)麥門(mén)冬(去心)五味子(炮)黃當歸(以上各等分)上為粗末,每服五錢(qián),水一盞半,煎至一盞,去渣,溫服,食前。


托里茯苓湯

防風(fēng)桔梗芍藥五味子川芎甘草麥門(mén)冬(去心)桂(去皮)熟地黃(以上各一兩)當歸黃茯苓(以上各一兩五錢(qián))上為末,每服五錢(qián),水一盞半,煎至一盞,去渣,溫服。


托里當歸湯

(太醫瘡科何君五方)當歸黃耆人參熟地川芎芍藥甘草(炙)柴胡(己上各等分)上為粗末,每服五錢(qián),水一盞,煎至六分,去渣,食前溫服。


托里散

(出太醫瘡科成子玉方)川烏頭(炮)茯苓(以上各三兩)干姜(炮)麻黃(去節)甘草(炙,以上各一兩五錢(qián))杏仁(炒去皮尖)五味子桂心(以上各一兩)上為粗末,每服五、六錢(qián),水一盞半,煎至一盞,去渣,食前溫服。


托里玄參散

(出《總錄》)主托里止渴,解熱煩渴。

玄參人參甘草(炙)甘菊花(以上各等分)上為細末,每服二錢(qián),綠豆湯調下,亦名內托散。


內托散

(洪氏有芍藥,總錄無(wú)芍藥。亦名生肉芎散)治癰疽潰后內虛者,或氣弱人,初覺(jué)生瘡瘍。亦可服內消,宜詳細用之。

當歸芎黃濃樸(去皮)桔梗防風(fēng)甘草(炒)官桂人參白芷芍藥(以上各一兩)上為細末,每服三錢(qián),溫酒調下,或木香湯亦可。


內補散

(《圣惠》六十一,《總錄》一百二十八無(wú)川芎)黃麥門(mén)冬(去心)川芎當歸茯苓(去皮)人參五味子(以上各一兩)遠志(去心)甘草(炙)桂心(以上各五錢(qián))上咀,每服五錢(qián),水一盞半、生姜三片、棗三枚,煎八分,溫服無(wú)時(shí)。


內塞散

(總惠,二百二十三,《萬(wàn)全方》中去附子,用天雄)治疳不瘥諸瘡。

附子(二個(gè),炮)官桂(去皮)赤小豆甘草(炙)黃當歸茯苓防風(fēng)白芷桔梗川芎人參遠志(去心)濃樸(以上各一兩)上為末,每服二錢(qián),溫酒調下,空心日進(jìn)一服。


香粉散

主托里止痛,解煩渴,退虛熱。

真綠豆粉(三兩)南乳香(一兩)上為細末,每服三錢(qián),新水調下。


止痛當歸湯

(出《總錄》一百三十)治腦疽發(fā)背,穿潰疼痛。

當歸黃人參官桂芍藥甘草(炙)生地黃(以上各一兩)上為粗末,每服五錢(qián),水一盞半,煎至一盞,去渣,溫服。日進(jìn)三服。


黃茯苓湯

(出《總錄》一百二十)治諸瘡潰后,托里除虛熱。

黃白茯苓官桂(去皮)麥門(mén)冬五味子川芎(以上各一兩)上為粗末,每服五錢(qián),生姜三片,棗一枚,水一盞半,煎至一盞,去渣,溫服。食前,日進(jìn)三服。


內補防風(fēng)散

附子(二個(gè),炮裂,去皮臍)防風(fēng)茯苓白芷桔梗川芎當歸人參甘草(炙)志官桂(去皮)黃(以上各一兩)濃樸(二兩,生姜汁制)赤小豆(半斤,酒浸一宿)上為細末,每服三錢(qián),溫酒調服。


伏梁丸

(出《養生必用方》)治環(huán)臍腫痛,腸胃瘡疽。

濃樸(生姜汁制)茯苓枳殼(麩炒去穣)白術(shù)荊三棱(炮)半夏(湯洗七次)人參(以上各一兩)

溫經(jīng)丸

(出前方)治陷脈。

濃樸官桂(去皮)白術(shù)甘草干姜(炮)木香(以上各一兩)附子(二兩,醋浸炮淬七次,去皮臍)上為細末,煉蜜和丸,如梧桐子大。每服三十丸,食后飲湯下。


木香腫湯

治諸瘡疽始發(fā),腫增長(cháng)熱痛。

木香犀角大黃梔子仁升麻黃芩黃連射干黃柏白蘞甘草(炙)樸硝紫檀羚羊角(以上各一兩)上咀,入生地黃汁五合,如無(wú),只用生干地黃五兩,銼碎和勻,每用藥五兩,水一斗,煎至七升,入麝香五錢(qián),凈帛蘸藥,熱拓腫上。日兩三度,冷即再換。


升麻腫湯

升麻黃防風(fēng)川芎生地黃細辛(以上各等分)上咀,用藥二兩,水二升,煎十沸,稍熱淋,內消如神。


腫升麻湯

(出《總錄》淋條下)升麻芒硝黃芩漏蘆梔子仁蒴上咀,每用藥二兩,水三升,煎十沸,帛蘸藥漬腫處。


豬蹄湯

(出《圣惠方》)升麻甘草芍藥蒴(以上各等分)上咀,每用藥四兩,水一斗,豬蹄一對,煮蹄軟取出,次下藥,再煎十沸,帛蘸淋

甘草大豆湯

(出《圣惠方》)治外陰蝕下疳,湮瘡腫痛。

甘草(三兩)赤皮蔥(三莖)大豆(一合)上用水三升,煮豆熟為度,用槐條一握同煮,取清汁熱淋浴,冷即再溫。浸三、二時(shí)為度,大效。


腫湯

芍藥丹參黃芩(去黑心)白蘞(以上各等分)上咀,用藥五錢(qián),水一升,煎十沸,帛蘸頻之。


洗毒湯

苦參防風(fēng)甘草(炙)露蜂房(以上各等分)白芷上咀,水煎濃汁,洗瘡腫。


浴毒湯

(出《拾遺》衛生方)治小腸風(fēng),陰瘡癢痛。

木通本枳殼貫眾白芷荊芥甘松薄荷(以上各等分)上咀,用藥二兩,水五升,入芒硝半兩,煎至三升,熱洗浴瘡。


何首烏散

(出秘寶生方)治遍身瘡腫癢痛。

防風(fēng)苦參何首烏薄荷(以上各等分)上為粗末,每用藥半兩,水酒各一半,共享一斗六升,煎十沸,熱洗,便于避風(fēng)處睡一覺(jué)。其痛甚者,三日痊愈。


八仙散

(出衛生方)治游風(fēng)腫癢疥癬瘡,或因洗頭游風(fēng),瘙癢生瘡。

細辛荊芥白芷川芎黃芩防風(fēng)甘草地骨皮(以上各等分)上為粗末,每用藥二兩,水二碗,煎十沸,去渣,熱淋患處。


消毒湯

治百雜瘡腫,悉能內消。

獨活防風(fēng)細辛本川芎枸杞子荊芥漏蘆大黃黃芩(去腐)官桂苦威靈仙丹參黃當歸芍藥茯苓黃連無(wú)心草黃柏麻黃葛根蒴菊花杜仲地骨皮秦皮草甘草甘松藿香白芷露蜂房升麻零陵香(以上各一兩)蒼術(shù)(三兩)樸硝(五兩)菖蒲(八兩)上為粗末,每用藥半兩,水二升,蔥三莖,槐柳枝各一握,同煎十余沸,去渣,熱淋洗浴。此藥用之如神。


熨風(fēng)散

(出玉于子中箱集)羌活防風(fēng)白芷當歸芍藥細辛芫花吳茱萸官桂(以上各等分)上為粗末,作二劑,赤皮蔥連須切半斤,同釅醋拌勻,炒令極熱,帛裹于瘡上熨之,稍冷即換藥熨之上下,痛止而已。


應痛丸

治走注疼痛,疑是附骨疽者。

蒼術(shù)(去皮)當歸草烏頭(炮)黑牽牛(以上各一兩)上為細末,用醋糊為丸,如小豆大。每服二十丸,空心醋湯送下。


黃丸

治腎臟風(fēng)虛,攻注手足,頭面麻痹痛癢,或生疥癬腫。

黃烏藥茴香(炒)地龍(去土)川椒(去目)防風(fēng)川楝子(炒)赤小豆白蒺藜(去刺)海桐皮威靈仙陳皮(以上各等分)上為細末,酒糊為丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心溫酒送下。


梔子仁湯

(出《普濟生靈方》)治時(shí)氣頭面赤腫。

郁金枳殼(去穣)升麻梔子仁牛蒡子大黃(以上各一兩)上為細末,每服三錢(qián),蜜水調下。


葛根牛蒡子湯

治時(shí)毒,大頭病是也。

葛根貫眾甘草鹽豉牛蒡子(以上各一兩)上為細末,每服三錢(qián),用水調下。此疾近代患者,傳染多致夭。枉治之者,少得方法,太熱必然。殊不知亦有虛實(shí)表里,治之者,詳其汗、下、吐不同。大抵與傷寒頗類(lèi)。其中亦有可針鐮砭射出血者,亦有久而敗爛出膿者,其間變異百端,不可不慎所宜時(shí)疾也。


通氣散

治時(shí)氣頭面赤腫,或咽喉閉塞不通。用之取嚏噴七、八遍,泄出其毒則瘥。若看病之人,用此藥必不傳染。

玄胡(一兩五錢(qián))豬牙皂角川芎(以上各一兩)藜蘆(五錢(qián))躑躅花(二錢(qián)五分)上為細末,每用紙捻子蘸一米許,于鼻中,取嚏為效。


白丁香散

治婦人吹奶,初覺(jué)身熱頭痛寒熱及胸乳腫硬,是其候也。服之能令下其乳汁,通其血脈,立能自消矣。

白丁香(直者)上為細末,每服二錢(qián),酒調服,腫硬立消,甚者不過(guò)三服。


金銀花散

治發(fā)背惡瘡,托里止痛排膿。

金銀花(四兩,無(wú)花用苗葉嫩莖代之)甘草(一兩)上為粗末,分為三服,酒、水各一盞,同煎至一盞,去渣,溫服,無(wú)時(shí)。


皂蛤散

治婦人因露風(fēng),邪氣外客于乳內,始為吹奶,積久不消,以為奶癰。此藥導其汁,散其風(fēng)邪,汗出,其病自然痊愈矣。

皂角(不蛀者,燒存性)真蛤粉(以上各等分)上為細末,每服二錢(qián),溫酒調下,不拘時(shí)候。


十香膏

治五發(fā)、惡瘡、結核、瘰、疳、疽、痔。

沉香麝香(以上各一錢(qián))木香丁香乳香甘松白芷安息藿香零陵香(各五錢(qián)菖蒲濃樸木鱉子官桂商陸根(各二兩,銼碎)桃仁杏仁柏子仁松子仁(各五錢(qián))槐枝桑枝柳枝松枝(各二兩,銼)沒(méi)藥輕粉雄黃朱砂云母石生犀角亂發(fā)灰白礬灰(各二兩,另研如粉)真酥豬脂羊腎脂(各二兩)黃丹(一斤)清芝麻油(三斤)上先于木炭火,煉油香熟,下一十六味銼碎藥,并四枝、四仁,熬至紫黑色,出火,濾,入脂酥,煎十余沸,再以新綿濾過(guò),油澄清拭鐺令凈,再入火上煎油沸,下丹,用濕柳枝作簞子,不住攪,熬一日,滴在水中成珠,不散則成也。離火,入十味藥末,攪勻,再上火,入云母等粉八味,輕煎令沸,出火,不住攪一食時(shí),于瓷盒內密封收。每用量瘡口大小,緋帛上攤貼之。腸胃癰疽可作丸,梧桐子大,每服七丸,空心溫酒送下。


犀角膏

當歸川芎黃白芷白蘞杏仁木鱉子官桂乳香沒(méi)藥(以上各一兩)亂發(fā)灰(五錢(qián))黃丹清油(五斤)上前八味細銼,于油內先浸一宿,于木炭火上熬至白芷、杏仁焦,濾去渣,澄清再煎,油沸下丹,以濕柳木簞子不住攪旋,滴藥在水中,如珠不散,出火,候一時(shí)辰,下乳香、沒(méi)藥,并發(fā)灰攪勻,于瓷盒內收,根據常法攤用之。


乳香膏

治一切惡瘡打撲,走注疼痛。

乳香(研)珠子瀝青白蠟(以上各五錢(qián))白膠香(二兩)杏仁油(一斤)上將瀝青,于木炭火上先溶開(kāi),下白膠香、黃蠟化開(kāi),入油攪勻,以綿濾去渣,于井花水中持拔白色如銀,再溶,入乳香在內拔白色,收瓷盒內,根據常法攤用之。


白龍膏

治頭面五發(fā)惡瘡及燒湯凍破潰爛,止痛生肌,清血脈,消毒敗腫,通氣脈如神,至可無(wú)輕粉(五錢(qián),另研)白薇白芷白蘞黃商陸根柳白皮桑白皮(以上各一兩)乳香(二兩,另研)定粉(另研)黃蠟(以上各八兩)杏子油(一斤,如無(wú),用芝麻油)上七味銼,油內揉浸三日,于木炭火上煎,令白芷黃色,濾去渣,于油中下黃蠟、乳香溶開(kāi)出火,再濾,候微冷,下輕粉、定粉急攪,至冷,瓷盒內收貯。每用緋絹上攤用之。


消毒膏

當歸黃川芎杏仁白芷白蘞零陵香槐白皮柳枝(嫩者)木鱉子(用仁)松(以上各五錢(qián),銼)乳香沒(méi)藥(以上各三錢(qián))輕粉(一錢(qián))朱砂朱紅(以上各五分)麝香(一分)黃丹(炒紫色)黃蠟(以上各八兩)芝麻油(一斤)上將銼藥油浸七日,木炭火上煎杏仁焦色,濾去渣,下黃蠟,候溶開(kāi)出火,下丹,急攪轉,下乳香、麝香、朱砂等六味,不住手攪至凝,瓷盒內收貯,白光絹上攤之。治證如白龍膏之類(lèi),貼面目毛發(fā),最宜用之。


磨風(fēng)膏

治頭面五發(fā)、瘡腫、疥癬等疾及湯火破傷,磨風(fēng)止痛,滅瘢痕。

白附子白芍藥白茯苓零陵香白芨白蘞白芷白檀藿香升麻細辛黃甘草杏仁(去皮尖。以上各五錢(qián))腦子(一分)栝蔞根(一兩)大栝蔞(二兩,去皮)黃蠟(六兩)芝麻油(一斤)上先藥十四味銼,油內浸百日。于臘月慢木炭火上銀石器內,煎至白芷微黃色離火,入二味著(zhù)內,煮百沸,重綿濾去渣;再慢火上煉油香,下削凈黃蠟,溶開(kāi)為度,傾在瓷器內收貯,上糝腦子密封,旋用磨風(fēng)涂之。


天麻膏

治疥癬、赤禿、手足癬皮剝起,疼、疳瘡侵蝕痛,膿汁浸淫滋蔓,經(jīng)久不瘥者。

草烏頭釣苓根木鱉子天麻藜蘆川芎野狼毒(以上各五錢(qián))輕粉粉霜(以上各二分,另研)臘豬脂(二兩)黃蠟(六兩)油(一斤)上前七味細銼如麻豆大,于油內煎至焦紫色,令冷,濾去渣,上火入黃蠟、豬脂溶開(kāi),再用重綿濾過(guò),入輕粉、粉霜攪凝,瓷盒內收貯。用以涂摩之,大效。


善應膏

(出南京寶梵院明昌六年聞進(jìn)方)當歸白芨官桂白蘞白芷杏仁(去皮尖)木鱉子仁(以上各一兩,銼碎)乳香沒(méi)藥(以上各五錢(qián),研)黃丹(二斤)芝麻油(五斤)上先將油煎銼藥,令白芷焦黃,濾去渣,再煎油沸,下丹,用濕柳簞子不住手攪,滴在水中成珠子,住火,入乳香、沒(méi)藥攪勻,以瓷盒內收貯。根據常法用之。


靈應膏

(出《總錄》)治五發(fā)、惡瘡、瘰、結核、乳癰。

白麥飯石(燒醋淬七次)白蘞(以上各五兩)鹿角(十兩,燒存性)上為細末,每用釅醋中熬如膏,濃涂于上,中心留一竅,以出其毒。以故舊軟布攤之貼。未成膿者,貼即自消,已成膿者便潰,惡肉疾出,新肉早生。效不必具陳,用之如神。


翠玉膏

治軟癤膿水逗留,愈后復發(fā)。

明瀝青(四兩)銅碌(二兩)芝麻油(三錢(qián))豬膽(三個(gè))上先于炭火上溶開(kāi)瀝青,入油令沸,下膽汁攪勻,入水中用手搏搦,瓷盒內收貯。

用于緋光絹上,量瘡大小攤貼之,不須再換,一上便痊,可自落為度。


追毒散

(太醫成子玉方)治一切惡瘡,膿水不快者。

五靈脂川烏頭(炮)白干姜(炮,以上各一兩)全蝎(五錢(qián))上為細末,用少許糝瘡口中,深者紙捻蘸藥于瘡口內,以膏貼之,或浸蒸餅,令浸透,搦去水,和藥合勻,捻作錠子,每用入瘡口中,亦名追毒錠子。


回瘡錠子

治疔瘡大效。

草烏頭(一兩)蟾酥(七錢(qián))巴豆(七分,去皮)麝香(一字)上為細末,面糊和捻作錠子,如有惡瘡透疔,不痛無(wú)血者,用針深刺到痛處有血,用此錠子之,上用膏貼之。疔瘡四畔之,其疔三、二日自然拔出。此藥最當緊用。


射膿丸

治諸瘡癤,膿水已成,即當針開(kāi)決出陳臭惡瘀,則其活也。若其惡瘀不出,欲針口須當開(kāi)發(fā),用此藥以射出其膿也。

白礬灰(一錢(qián))砒霜(五分)黃丹(一字)上為末,面糊為丸,捻作錠子。每用粘瘡頭欲出處,以膏貼之自潰。


替針丸

(出保生信妨方)治證同前。

陳壞米末(一錢(qián))砂(五分)雄雀糞(直者二千一粒)上為細末,粳米粥丸,如粳米樣。每用一丸,粘在瘡頭上,以膏貼之。

治瘰,并馬老鼠瘡。

銅碌斑蝥砒霜(以上各五分)上為細末,醋糊為丸,如鼠糞大。每用時(shí),一錠子作三丸,納于瘡口上,以膏貼之,如無(wú)瘡口,干糝之妙。


翠霞散

治百雜惡瘡,去毒生肌。

滑石銅碌(五錢(qián))輕粉(二錢(qián))片腦麝香(以上各三分)粉霜(一字)上為細末。每蘸藥于瘡口上,以膏貼之?;蚧擅ド?,量其淺深輕重用之。


搜膿散

治年深不效惡瘡。

白芷(一兩)芎(二兩)白芍藥(三兩)輕粉(三錢(qián))上為細末,每用干糝瘡口上。瘡口深者之。


引膿散

治證同前。

野狼毒釣苓根無(wú)心草根白丁香(以上各五錢(qián))麝香(一字)上為細末,如前法用治之。


乳香散

治證同前。

白干姜苦丁香草烏頭(以上各五錢(qián))釣苓根野狼毒乳香(以上各一兩)上為細末,每用干糝之,或唾調作錠子,入瘡內。


釣苓散

(陳宮寶方)治證同前。

井鹽(一兩)無(wú)心草干姜(以上各二兩)釣苓根(三兩)上為細末,每用干糝之,或唾調少許,涂在膏上就貼之。


截疳散

治年深疳瘡大效。

密陀僧白蘞白芨黃丹(以上各一兩)黃連(五錢(qián))輕粉(一錢(qián))腦子麝香(以上各五分)上前四味為細末,后四味另研極細,和勻為散。每用或糝或瘡口中,以膏貼之。


抵圣散

治耳中膿經(jīng)年不愈,及驢涎、馬汗攻,瘡瘍、骨疽、疳等瘡。

白礬灰(一兩)烏魚(yú)骨(三錢(qián))乳香(二錢(qián))干胭脂輕粉(以上各一錢(qián))麝香(五分)上為細末,或糝或,以膏貼之。如有耳膿者,用一字耳中。


青金錠子

治諸惡瘡,膿出不快者,及多年疳瘡,愈而復發(fā)。

白丁香銅青砂粉霜輕粉(以上各五分)麝香龍腦(以上各一字)上為細末,面糊為丸,捻作錠子,每用入瘡口中,膿水出快。


白龍散

主生肌止痛及耳中卒然大痛。

寒水石(四兩,燒半白研)烏賊魚(yú)骨(研)滑石(以上各一兩,研)硼砂(三錢(qián))輕粉(一錢(qián))上為細末,每用干糝。耳中痛者,油調如糊,滴于耳中,痛立止。


桃紅散

主斂瘡生肌,定血僻風(fēng)邪。

滑石(四兩)寒水石(燒,二兩)小豆粉(一兩)乳香輕粉(以上各一錢(qián))上為細末,每用干糝。血不止者,和燈草貼瘡口上,以帛封之。


檳榔散

治久患惡瘡,肌肉遲生。

木香黃連檳榔(以上各等分)上為細末,每用干糝之。


金黃散

(出管龠生方)主消腫散毒、生肌止痛。

黃連大黃黃黃芩黃柏郁金(以上各一兩)甘草(五錢(qián))龍腦(五分,另研)上為細末,入龍腦研勻。若治濕毒丹腫,新水調掃赤上,或蜜水調如稀糊,用小紙花子貼之?;蛐∮驼{掃,如久不瘥,熱瘡毒赤,干糝或水調涂亦佳。


生肌散

主斂瘡,大效。

寒水石(燒)滑石(以上各二兩)龍骨烏魚(yú)骨(以上各一兩)密陀僧枯白礬干胭脂定粉(以上各五錢(qián))上為細末,用藥干糝瘡口上。


水澄膏

治熱毒腫痛,大效。

大黃黃柏郁金天南星白芨樸硝黃蜀葵花(以上各一兩)上為細末,每用新水一盞半,藥末二錢(qián),攪調勻,候澄底者,去浮水,以紙花子攤于腫處貼之。如急燥,津唾潤之。此藥治熱毒赤腫神效。如皮膚白色者,勿用之。


拔毒散

治熱毒丹腫,游走不定。

寒水石(生用)石膏(生用,以上各四兩)黃柏甘草(以上各一兩)上為細末,每用新水調掃之,或油調涂之,或紙花子小貼亦妙,涼水潤之。


金露散

(出《普降生靈方》)治時(shí)氣熱毒。

寒水石(生用一兩五錢(qián))黃柏(一兩)白芨白蘞雄黃(以上各二錢(qián)五分)上為細末,無(wú)根水調,以紙花子貼,或掃亦妙。


消毒散

治諸惡瘡,生肌止痛,消毒散腫。

滑石(一斤)黃柏(二兩)黃丹(一兩)乳香(五錢(qián))輕粉(三錢(qián))上為細末,每用干糝或燒湯,及下注、瘡、風(fēng)濕、疥癬等瘡,油調涂之。


大檳榔散

(成子玉方)治干濕疥癬。

硫黃黑狗脊(以上各五錢(qián))輕粉(一錢(qián))紅娘子大檳榔(以上各一個(gè))上為細末,每用藥末半錢(qián),于手掌中,臨臥時(shí),油調如糊,兩手搓摩極熱,鼻內聞之,及摩擦疥上。隔日再用,甚者不過(guò)三上,必驗。


天麻散

治白禿疳瘡及風(fēng)毒疥癬。

藜蘆天麻野狼毒白芷草釣苓根草烏頭管仲細辛(以上各五錢(qián))雄黃(二錢(qián))輕粉(一錢(qián))上為細末,每用藥半兩,紙一重綿裹,油三兩,浸三日外,蘸指擦患處。如稍干,添油一兩;添至三兩,換藥。其效如神。


決效散

治風(fēng)癢頭瘡。

管仲(三兩)白芷(一兩)上為細末,油調涂之。


水銀膏

治瘡疥癬,無(wú)名惡瘡,但是手足瘡疥,浸淫多汁,久而蟲(chóng)生,涂之神效。

茹(銼)黃蠟(以上各一兩)黃連(銼)蛇床(微炒)白礬枯水銀(以上各二兩)上用臘豬脂七兩熬開(kāi),下三件銼藥,煮至焦紫色,去渣,再入黃蠟溶開(kāi)出火,稍凝,下水銀、礬石攪至勻。每用涂摩。


平肌散

治諸瘡久不斂者。

密陀僧花蕊石(二味同赤色)白龍骨(以上各一兩)黃丹乳香黃連(以上各二錢(qián)五分)輕粉(一錢(qián))上為細末,入乳香、輕粉、黃丹同研令勻。每用干糝。


神黃散

治一切熱腫,攻疼痛。

黃柏末(一斤)黃丹(二兩,炒紫色)雄黃(一兩,另研)上同研勻,每用新水調如糊,敷掃,以小紙花貼,稍干,以蜜水潤之。


博金散

治下疳蝕臭爛腫痛。

白礬(與密陀僧同為末,相和,于沙鍋內火上炮汁盡)密陀僧(以上各五錢(qián))白堊(二錢(qián))黃丹輕粉(以上各一錢(qián))乳香(五分)麝香(一字)上為細末,先須另用槐枝、蔥白、鹽、甘草熬湯,淋洗一二時(shí),淹干糝上項藥。每用藥先須洗浴,然后糝藥,甚者三五次瘥。


金傷散

治刀鐮斧傷,僻風(fēng)止痛生肌。

白芨(三兩)陳鍛石(風(fēng)化)桑白皮黃丹(以上各二兩)白附子天南星龍骨(以上各一兩)上為細末,每用干貼之。


完肌散

治證同前。

密陀僧桑白皮(新者)龍骨(以上各四兩)陳鍛石(二兩)黃丹(五錢(qián))麝香(一錢(qián),另研)上為細末,干糝之。


定血散

治證同前。

黃丹(一兩)烏魚(yú)骨白礬灰龍骨(以上各二兩)密陀僧(半斤)桑白皮(一斤)上為細末,每用干糝,定血如神。


碧霞錠子

(太醫陳官寶方)治惡瘡透不覺(jué)疼痛。

銅碌(一兩)砂(二錢(qián))蟾酥(一錢(qián))上為細末,軟米飯一處擦勻,捻作錠子粳米樣,每用針刺之,不覺(jué)痛者,但有血出,一錠子在內,以膏貼之;或作散,以紙捻蘸之;亦可臨證看如何宜合用度。


漏蘆湯

治婦人吹奶初覺(jué)。

漏蘆練實(shí)大黃黃芩芍藥甘草(以上各五錢(qián))上為粗末,每用三錢(qián),水一盞半,燈草三十莖,同煎至一盞,去渣,溫服,無(wú)時(shí)。


王粉散

(出蘇注螵方)白礬灰定粉(以上各等分)上研細末,先洗浴凈,淹干,敷糝之。


香礬散

治小兒斷臍之后不干及膿出耳中。

枯礬(五錢(qián))龍骨黃丹(以上各一錢(qián))麝香(少許研)上為細末,每用干糝之。


紫金散

治瘰久不瘥者。

枯礬(五錢(qián))砒霜(一錢(qián))石膽(五分)上為細末,入黃丹二錢(qián),每用維人瘡口內,以膏貼之。如未破者,灸一兩炷,用聿尾旋調一豆許,安瘡上,以膏貼之,去根自平復。


通耳丹

(盧全寶傳)治耳聾。

桑螵蛸安息香阿魏(以上各一錢(qián)五分)朱砂(五分)蓖麻子仁大蒜巴豆仁(以上各七個(gè))上為細末,入二仁與蒜同研爛,為丸,如棗核樣。每用一丸,綿裹內耳中,如覺(jué)微痛,即取出。親驗方。


菖蒲錠子

(一名菖蒲散)治耳中卒痛。

菖蒲附子(炮去皮臍,以上各二兩)上為細末,每用油調,滴耳內,立效。


寸金錠子

(太醫陳子寶方)治療痔疾。

藤黃雄黃雌黃硫黃輕粉粉霜麝香砒霜黃丹(以上各一錢(qián))牡蠣粉紅藤根干漆(以上各五錢(qián))上為細末,研勻,燒陳米飯和搗為丸,如棗核大。每用一丸,內肛門(mén)中,深二寸許,放,用新磚球子二個(gè),炭火燒赤釅醋中蘸過(guò),綿裹一個(gè)于肛門(mén)上熨之,冷即換,上下次之。來(lái)日大便下臭敗惡物,除根也。


熏痔散

威靈仙(三兩)上用水一斗半,煎至七八沸,去火,就盆上坐,令氣熏之,候通,手淋。冷即再暖。


通靈丸

治耳聾。

松脂(五錢(qián))巴豆(二十四個(gè),去皮研)上先將松脂溶開(kāi),入巴豆末熬成膏,丸如白頭大,綿裹一丸,塞耳中,覺(jué)痛取出毒水為

三神丸

治僧道痔疾,因讀養生必效方,見(jiàn)干義傳僧覺(jué)海少年患痔疾,其行業(yè)比米霜,緣此飽食,知痔疾者,不必酒色過(guò)度矣。故《素問(wèn)》云∶因而飽食,筋脈橫解,腸為痔。治之故不枳殼(炒去穣)皂角(燒存性)五倍子(以上各等分)上為細末,煉蜜為丸,如梧桐子大。每服三、二十丸,溫水食前服。養生必效方中三味皆單方一味為方,今增為一方,其效如神。


玉芝飲子

治膈熱,口舌生瘡,咽喉腫痛。

甘草(炙,二兩)藿香葉石膏(水飛)山梔子仁(以上各一兩)上為細末,每用一錢(qián),新水調下。


平和飲子

(出《顱囪經(jīng)》中)治小兒瘡疹。

人參白術(shù)茯苓甘草升麻(以上各等分)上為細末,每服一二錢(qián)。水煎去滓,溫,細細飲之。量歲大小虛實(shí),以意詳之。此藥治諸瘡疼,煩渴不寧者,皆可服之,惟小兒瘡疹尤佳。


玄參丸

(出僧居泰傳)治口瘡連年不愈者。

天門(mén)冬(去心)麥門(mén)冬(去心)玄參(以上各等分)上為細末,煉蜜為丸,如彈子大,每服一丸,噙化。


犀角散

活口舌生瘡,咽喉腫痛,熱毒時(shí)氣。

升麻桔梗甘草(炙,以上各一兩)牛蒡子(炒,四兩)上為細末,每服三錢(qián),水一盞,入竹葉五七片,煎至七分,去渣,細細熱漱,溫即咽之,去渣,熱掃項腫上。


防風(fēng)散

治破傷瘡瘍風(fēng)邪,或身體疼痛、風(fēng)邪攻注攣急及皮膚搔癢,麻木不仁,頭昏悶,牙關(guān)緊,欲成破傷風(fēng)。

防風(fēng)(一兩)本羌活地骨皮荊芥穗(以上各五錢(qián))上為細末,每服三錢(qián),溫酒調下。


烏金散

治疳惡瘡。

麝香蟾酥(以上各一字)粉霜砂輕粉(以上各一錢(qián))銅碌砒霜白干姜草烏頭天南星舶上硫黃(以上各五錢(qián))上為細末,紙捻之,或湯浸蒸餅和為錠子,瘡口內,以上膏貼之。

劉守真瘡論

《素問(wèn)》云∶痛癢瘡瘍,癰腫疽疹,瘤氣結核,拂郁甚者,皆熱;五臟不和,九竅不通腑不和,留結為癰。近于火氣,微熱則癢,熱甚則痛,附近則灼而為瘡,皆火之用也。人之瘡腫,因內熱外虛所生也。為風(fēng)濕之所乘,則生瘡腫。然肺主氣,候于皮毛,脾主肌肉,氣虛則膚腠開(kāi),為風(fēng)濕所乘,脾氣濕而內熱即生瘡也。腫者,由寒熱毒瓦斯客于經(jīng)絡(luò ),使血澀而不通,壅結成腫,風(fēng)邪不作,即無(wú)頭無(wú)根,寒血相搏作者,即有頭有根,壅盛則為膿,赤根腫則風(fēng)氣流潰也。瘡以痛癢,痛則為實(shí),癢則為虛,非虛為寒也,正謂熱之微甚也。癢則美疾也,故火旺于夏,而萬(wàn)物蕃鮮榮美也。灸之以火,實(shí)之以湯,而其癢轉甚者,微熱之所使也。癢去者謂熱,令皮膚縱緩,腠理開(kāi)通,陽(yáng)氣得泄,熱散而去?;蛳臒崞つw癢,而以冷水沃之,其癢不去,謂寒能收斂腠理,閉密陽(yáng)氣,郁結不能散越,怫熱內作故也。瘡瘍皆為火熱,而反腐出膿水者,猶谷肉果菜,熱極則腐爛,而潰為污水也。潰而腐爛者,水之化也。

癰淺而大,疽深而惡,熱勝血則為癰膿也。瘍有頭,小瘡也;疹浮而小,癮疹也;瘤氣赤瘤丹,熱勝氣火之色也。


沒(méi)藥膏

治一切癰疽發(fā)背,瘡癤,傷折蹊跌壞膿,生肌止痛。又貼灸瘡,極妙。

麒麟竭明乳香沒(méi)藥(以上各一兩,研)當歸(去蘆)木鱉子仁(研)杏仁(以上各五錢(qián))油頭發(fā)(二兩)黃丹(六兩)上先用油一斤,石器內或沙鍋內露天底煉油令熟,先下木鱉子、當歸、杏仁、頭發(fā),慢黃焦。油耗五分,離火,用綿離渣不用,再入鍋下黃丹,以新柳篦子十條,旋換攪不住手,候黑色,滴在水中成珠子,硬軟得所,取下火,入三味研藥,再攪勻,瓷盒內盛,放地上,以盆合一宿,出火毒。用時(shí)或帛上或紙上攤,一日一換。


必效散

治久患瘰不效,服此藥取效如神。

南硼砂(二錢(qián)五分)輕粉(一錢(qián))麝香(五分)斑蝥(四十個(gè),去頭翅)巴豆(五個(gè),去皮心膜)白檳榔(一個(gè))上同研極細,取雞子清二個(gè)去黃,調藥勻卻,傾在雞子殼內,濕紙數重糊定,無(wú)令透氣飯甑內與飯一處蒸,飯熟取藥,曝干,研極細末。用時(shí)相度虛實(shí),虛人每服半錢(qián),實(shí)人每服一錢(qián),并用炒生姜酒下。五更初服藥,至平明取下惡物。如覺(jué)小腹內疼痛,便用麻子燒灰入沒(méi)藥等分,同研細,用茶調下一錢(qián),便入大腸。其取下惡物,如爛肉老鼠兒及新成卵內雀兒,是藥之效。婦人有胎,不可服。


烏金散

治癰癤腫硬,無(wú)頭不變色者。

米粉(四兩)蔥白(一兩,細切)上同炒黑色,杵為細末,每用看多少,醋調攤紙上,貼病處,一伏時(shí)換一次,以消為度

抵圣丸

治男子、婦人頭面手足虛腫。

苦葶藶(不以多少,于火上隔紙炒過(guò))上杵為細末,棗肉為丸,如小豆大。每服十丸,煎麻子湯下,食前,日進(jìn)三服。五、七小便多,腫消為效。如喘嗽,煎桑白皮湯下,忌生冷醋滑物及鹽。須另丸一等,小丸兒與小兒服,看大小加減與服,煎棗肉湯下。


應效散

治氣疳瘡多年不效者。

地骨皮(不以多少,冬月自取,只要皮,陰干)上杵為細末,每用紙捻蘸瘡口內,頻用,自然生肉。更用米飲調二錢(qián),無(wú)時(shí),日進(jìn)三服。又名托里散。


白金散

治風(fēng)攻注毒遍身,及手足生熱瘡疼痛,有黃水出。

桂府滑石上為細末,先用虎杖、甘草、豌豆各等分,約半兩許,二碗水煎上項三味至一碗,去渣,微熱淋洗瘡,水冷拭干,上糝滑石末,令通,便睡至明,決愈。


如圣散

治渾身搔癢,抓之成瘡及癮疹之類(lèi)。

蠶砂(一升)上用水二斗,煎至一斗,濾去渣,夜臥避風(fēng)處淋洗,水冷即拭干,便睡。


大蛾散

治刀斧傷。止血定痛生肌。

晚蠶蛾(不以多少)上為細末,每用藥貼于瘡口上,用綿裹,不須再動(dòng),一上便可。


必效散

治蜘蛛咬著(zhù)疼痛。

鹽豉(炒干)上為細末,每用油調涂之,必效。


蛤粉散

治湯火燒燙瘡。

蛤礪(燒赤放冷)上研如粉,每用油調涂之,日三次。


治小兒丹瘤

木鱉子(新者去殼)上研如泥,淡醋調敷之,一日三、五次,便效。


治小兒疳口瘡

天南星(一個(gè),去皮)上為末,好醋調攤在紙上,男左女右,貼在腳心底,以帛系定,三日外取了,以溫水洗盡腳下藥。


治破傷風(fēng)

(并洗頭風(fēng)藥)麻黃(一錢(qián),去節)蝎稍(二錢(qián)五分)蠻姜草烏頭黑附子(炮去皮)白附子天麻烏梢蛇(好酒浸二夜,去骨,火上炙黃色)川芎(以上各五錢(qián))上為細末,每服一錢(qián),熱酒調下,日進(jìn)三五服,重者三五日必效。此證只宜早治,但邪臟則難治。有四死證不可治∶一頭面青黑色,二額上有汗珠不流,三眼小目瞪,四身上有汗

烏龍丸

治遍身風(fēng)瘡,搔癢疥癬等疾,服之消風(fēng)散熱,利膈化痰唾,治肺氣不和。此藥推陳致新,去腸垢,治證甚多,要能用度。

皂角(肥者不以多少,炙,刮去皮弦,捶碎,甜水揉取濃汁,去渣,銀石器內熬成膏另放之)黑牽牛(不以多少,微炒令香熟,碾取頭末)上將藥末與皂角膏和丸,如梧桐子大。每服三、五十丸,氣虛者一、二十丸,食后溫水。無(wú)病氣實(shí)人,一、二個(gè)月頓一服,取利三、五行,不傷正氣,身體輕健,肌膚光澤,永無(wú)風(fēng)痰疥癬之疾。


紫參丸

治熱毒瘰,腫毒未成者內消,已潰者行膿止痛散腫毒。

麝香(另研)膩粉(以上各三錢(qián))紫參苦參(炒,以上各一兩)丹參(一兩五錢(qián))連翹(二兩)滑石(二兩五錢(qián))上為末,別用玄參一斤,搗碎,以酒三碗,浸三日,揉取汁,去渣,用皂角子三百個(gè),,為末,用玄參酒熬皂角子末成膏,和前藥丸如梧桐子大。每服一丸,以黃湯下,一日加一丸,至患人歲數即??;如四十則二十,每日減一丸。其瘡自干,已結者,內消也。服此藥大有神效。


萬(wàn)靈丸

治腦背疽,并一切惡瘡,初覺(jué)一二日。

朱砂血竭蓮蕊(以上各等分)麝香(少許)上為細末,酒糊為丸,如黃米大,每服七丸,溫酒送下。瘡在上食后,在下食前,不過(guò)二服即效。


治眼

治昏澀,退翳膜。

椒(四兩,去子,合者不用)甘菊花(二兩五錢(qián))干熟地黃(二兩,酒浸九蒸九曝)上為細末,煉蜜為丸,如梧桐子大。每服三十丸,食后細嚼新折米十余粒送下。


治吹奶

(出仲寬方)治吹奶及一切惡瘡,初覺(jué)一、二日,立效。

生姜(一兩,去皮)大黃甘草(以上各五錢(qián))栝蔞(一個(gè),去皮)上共搗作一塊,以水半碗同煎至七分,濾去渣,入沒(méi)藥、乳香末,共二錢(qián)半,通作一服

治痔瘡

雄黃(五分,細研)五靈脂(去石,燒過(guò)去煙)五倍子(炮過(guò),以上各一錢(qián))沒(méi)藥(二錢(qián)五分,明凈者)白礬(半飛半生)上為細末,研令極細,用紙花子貼瘡口上。


洗痔

防風(fēng)當歸川芎(以上各等分)上三味銼細,煎水去渣,令熱溫淋洗瘡,用軟帛印干,敷前藥。


寸金丹

二名返魂丹,三名再生丸,四名追命丹,五名延壽丸,六名來(lái)蘇丸,七名知命丸,八名丸。非人勿示此方。若有人患瘡,身未爛者,與三丸服之,咽下便活。如口噤,但斡開(kāi)牙關(guān),研下三丸,灌下喉中立生。此方治發(fā)背、腦疽、癰腫遍身、附骨腫痛,先覺(jué)時(shí)飲水口中,煩渴發(fā)熱,四肢沉重,身體壯熱。

麝香(一分)南乳香烏金石輕粉雄黃狗寶沒(méi)藥(以上各一錢(qián))蟾酥(二錢(qián))黃蠟(以上各三錢(qián))砂(五錢(qián))鯉魚(yú)膽(干用)狗膽(以上各一個(gè),干用)金頭蜈蚣(七條全者,酥炙黃色)頭首兒孩兒乳(一合)上件為末,除黃蠟、乳汁二味,熬成膏子,同和丸,如綠豆大;小兒丸如芥子大。每服,病重者加三丸。白丁香七個(gè)研爛,新汲水調送下。用衣服蓋之睡,勿令透風(fēng),汗出為度,大段疼痛。如無(wú)頭瘡腫,不過(guò)三服立效。服藥后食白粥菰KT,就服大妙。


牙疳藥

(此藥是京兆惠民局見(jiàn)行經(jīng)驗方)治大人小兒。

揀信青黛輕粉(以上各一錢(qián))麝香(五分)上同為細末,用小油調薄攤紙上,用水捶,捶實(shí)收起。每用臨臥以漿水洗凈印干,可瘡口大小,以藥紙封之,至曉去藥紙,漱凈勿令咽下,大者不過(guò)三上,必效。


回瘡蟾酥錠子

(陜西醫局提舉馬云卿親傳經(jīng)驗方)治疔瘡毒瓦斯攻心欲死,以針刺其瘡向心行處,但覺(jué)痛有血處下錠子;若累刺至心側近痛無(wú)血者,急針百會(huì )穴,痛有血者下錠子;若無(wú)血,以親人熱血代之,猶活三四。況瘡初發(fā),無(wú)有不效。大抵疔瘡生于四肢及胸背、頭項、骨節間,唯胸背、頭項最急。初生痛癢不常,中陷如疔蓋,撼之有根,壯熱惡心是也。

天南星疑冬花巴豆仁黃丹白信(以上各一錢(qián))獨活(五分)斑蝥(去頭足十個(gè))上為極細末,用新蟾酥和藥如黍米大,捻作錠子。每遇疔瘡,先以針刺其瘡,必不知痛血出者,下錠子;如覺(jué)痛不須再用,若更不知痛,再隨瘡所行處,迎奪刺之,至有血知痛即止。其元瘡亦覺(jué)疼痛,以膏藥敷之,膿出自瘥。

用錠子法度∶以銀作細筒子一個(gè),約長(cháng)三寸許,隨針下至瘡痛處,復以細銀絲子內藥于筒內,推至痛處。

乳香托里散(同前所傳)治一切瘡腫疼痛不可忍。如少壯氣實(shí)者,先疏利,后服之大效。

罌粟殼(去、蒂、萼,蜜炒,三兩)當歸芍藥川芎(以上五錢(qián))乳香沒(méi)藥(以上各一錢(qián))上為粗末,每服五錢(qián),水一盞半,煎至十分,去渣。湯服。病在上者食后,病在下者食前。若未止,即再服。


四圣旋丁散

(各醫秘傳經(jīng)驗方)治疔瘡生于四肢,其勢微者,先以好醋調藥涂上,以紙封之,次服內托里之藥,其疔自旋出根。

巴豆仁(五分)白僵蠶輕粉砂(以上各二錢(qián)五分)上為細末,醋調用之。


天丁散

(同前秘傳經(jīng)驗方)治一切疔瘡及諸惡瘡初生,以藥涂之,急服托里內消。

山丹花蕊香白芷(以上各二錢(qián))牛蒡子根(春采去皮)天?。嗽斫谴蹋┥n耳芽大力子(以上各五錢(qián))雄黃(一兩)上五月五日,受氣修合,為細末,每用好醋涂紙,封之疔瘡上,有黑甲者,必須胡桃油浸,次涂之自可。


萬(wàn)應膏

(同前所傳)治一切瘡瘍,初生腫甚者,無(wú)問(wèn)大小,以膏可腫痕貼之,煎蔥白水熱淋兩時(shí),良久再淋,腫消為度。如瘡老不能瘥者,亦收斂聚膿,決然早瘥。

黃柏芍藥白芷黃木鱉仁杏仁當歸白芨生地黃官桂玄參(去皮銼沒(méi)藥乳香(以上各五錢(qián),研)白蘞黃蠟(以上各一兩)黃芩大黃(以上各二兩)黃丹(一斤)芝麻油(二斤八兩)上件十四味,入油內浸一宿,絕早入沙鍋慢火熬,用生柳條攪至申時(shí),以焦褐色出火,渣,又以重綿濾過(guò),入丹再熬,旋滴水中成珠子不散者,出火毒絕煙,入乳香、沒(méi)藥、黃蠟攪勻,用瓷器收貯,于土內埋七日,取出攤用。


治小兒面湮瘡

俗云煉銀瘡者,是母受胎之日,食酸辣及邪味過(guò)度,多生此瘡。

百藥煎(五錢(qián))生白礬(二錢(qián))上為細末,小油調旋,搽之神效。


治赤白口瘡

大人饑渴不時(shí),小兒失驚,即生口瘡。

生白礬(二錢(qián))上噙漱之,從瀝頑涎,立效。


治干濕疥癬

此是肺受邪毒,運于四肢,久而不散,以生肉蠹。

硫黃(二兩)生白礬(八錢(qián))上為細末,油調火炙,抓破涂之,立效。


治湯火燒燙

無(wú)問(wèn)新舊。

青槐枝(一兩,銼碎)綠豆粉(一兩,炒黃色)輕粉(一錢(qián))上同為細末,油調涂之,止痛減毒。


治破傷風(fēng)

手足顫掉不已者。

朱砂(另研)南星(去臍)獨活(去皮,以上各二錢(qián))人手足指甲(燒絕煙,六錢(qián))上為細末,分作三服,酒調服之,立效。


治破傷

無(wú)問(wèn)新舊。

鍛石上用一味,驗瘡口大小盡干涂之,不須封裹,神效。


治風(fēng)狗咬、破傷風(fēng)

此病非為小可,乃九死一生之病,可急用之。

好斑蝥(七個(gè),去翅足)上為細末,酒調服之。于小便盆內,見(jiàn)衣沫似狗形者為效;如無(wú),再服七次。雖無(wú)狗形,亦不再發(fā)也。此方累試經(jīng)驗,今附于此。


論炮制諸藥及單方主療瘡腫法

夫藥者,治病之物。蓋流變在乎病,主治在乎藥,制用在乎人,三者不可闕一也。凡用一味炮炙修制及單方主療,該引方書(shū)出處,不必隨方標寫(xiě)。

朱砂須研細,水飛,濾干。若入膏中者,待熬膏成,稍凝冷,即下急攪,勿令沉聚。大凡石類(lèi),一一如此。

云母即須用煉成熟粉。曾經(jīng)婦人手拈者不效?!妒セ莘健分螠鸠?,羊髓和膏,涂之神良。

《千金方》如治金瘡及諸惡瘡,根據上涂敷,大效。

礬石(即白礬)凡用,須木炭火上枯汁盡。主陰蝕惡瘡,去鼻中息肉,生含咽津,治急喉閉?!吨夂蠓蕉凶淠[痛,或有膿水者,以筒吹一字于耳中,以綿塞之立效。又治諸毒蟲(chóng)惡獸咬傷,敷之則瘥?!肚Ы鸱健芬源字鬁?,潰蝎螫立瘥。王氏博濟,治驢馬汁毒傷人,瘡腫痛,和黃丹敷之?!鹅`苑方》治傷折瘡腫,以沸湯投枯礬漬浴之?!队幵悍健?,治陰汗,以枯礬投沸湯水銀主疥痂傷白禿,入膏,令膏冷凝下之,攪令勻散如星,勿令沉聚。

水銀粉(即輕粉)主瘰,殺疥癬蟲(chóng),酒風(fēng)。以羊髓和如膏涂及貼瘡,一上可。

鍛石主疥癬、骨疽、金瘡風(fēng)化者良?!锻馀_秘要》方治風(fēng)疹以漿水調熱掃之,隨手瘥。孫真人治疥,淋鍛石水溫洗之,千年老者尤佳。

白麥飯石(即粗理黃石)曾磨刀者佳。凡用,須用釅醋淬之,令屑落醋中者良。亦單用治發(fā)背,《神農本草》曰,大凡石類(lèi),多主癰疽。

花蕊石主金瘡止血。合硫黃木炭火炒良,或只刮花蕊石末效。

黃主癰疽久敗瘡,排膿止痛,兼五痔、鼠止渴?!妒セ荨?、《千金》、《外臺秘要》方,治發(fā)背、腦疽,托里止渴,用黃六兩,甘草一兩,銼細水煎,溫服,無(wú)時(shí),大效。

耳(即蒼耳)《千金翼方》∶疔腫,用根莖葉,炒灰存性,為末,醋泔淀和如泥涂之,一日三易之。

三日腫消,根疔自拔出。亦治諸腫,掃之尋瘥。

麻黃凡用根節煮三沸,掠去沫,曬干,銼。

黃芩凡用去腐蘆,揀細實(shí)者佳。梅師方∶治諸丹,作末,水調掃之。亦治湯火傷。

烏頭、附子凡用,須炮裂,去皮臍。

半夏凡用,湯洗七次,去滑。

羊蹄根主干癬疥頭禿,取根嚙涂之效?!逗?jiǎn)要濟眾方》∶治癬瘡久不瘥,取新者絞汁,和膩粉為膏野狼毒主癰疽、惡瘡、鼠?!妒セ莘健分伟_瘡積年,搔之黃汁出、癢痛,以末敷之,或豬膏芭蕉根主瘡腫。搗根汁涂之良?!栋僖环健分伟l(fā)背,根汁涂之。

土青木香(即馬兜鈴根)治頭風(fēng)、搔癢、禿瘡。

連翹主寒熱、鼠、癰疽、惡瘡、癭瘤,同甘草服食。

蒲公草主乳癰。煮汁飲之自消。梅師方敷之亦消。

滑石本草不言療瘡腫,本體較治諸瘡久不愈,消熱毒腫及金瘡血不止,湯火燒瘡,用之尤良白石英主肺癰吐膿咳嗽及膈上風(fēng)熱痰、肺、消渴、陰。補五臟。

赤石脂治瘡疽、痔、瀉利,加芎末等分,粥飲調服一錢(qián)重,神效。寒者,加干姜服。

白石脂治癰疽,排膿生肌,新生兒臍濕。

雄黃主寒熱、鼠、惡瘡、疽、痔、死肌、疥癬。

硫黃主女人陰蝕,疽、痔、惡瘡、疥癬。殺蟲(chóng)。

雌黃主惡痂疥、頭禿、下部慝瘡。殺蟲(chóng)。

磁石消癰腫,主鼠頸核、喉痛。

密陀僧主金瘡止血,口瘡疳,面上瘢。

伏龍肝糝主惡瘡,水調掃丹腫,酒調封發(fā)背,令內消。

石主寒熱、鼠、惡瘡,蝕肌死。

姜石搗末,雞子清調,敷疔腫、丹瘤、乳癰。

粗理黃石(堪作碓碾者,即磨刀粗石)齊·馬嗣明治楊遵彥發(fā)背,取此石猛火赤,投釅醋中。因有屑落取為末,醋熬如糊,濃涂立愈。大凡石頭,多主癰疽。

爐甘石主愈瘡止血,治目赤瘡燈心主破傷血出,每用貼破上,封之立瘥。

槐根皮主痔及白皮,煎湯熏浴良,入荊芥尤妙。

地骨皮主疽瘡經(jīng)年,以粗皮煎湯洗之,細沫白穣別碾,糝之即瘥。

黃柏主瘡腫神良,每用去粗皮,涂蜜炙,銼。諸方用作湯漬陰瘡良。搗末,蜜水調,敷腫。

枳殼凡用,須麩炒去穣,銼。枳實(shí)亦同。

濃樸凡用,須去粗皮,生姜涂制炙微焦,銼。

皂角凡用,須不蛀者。去黑皮弦子,酥炙黃色,銼。

木鱉子凡用,去殼。主惡瘡毒腫。孫用和方∶治痔用仁,三、五枚研如泥,以沸湯浸用,汗先熏,但通手即浴洗,日三度。

楸樹(shù)白皮單用熬膏,貼癰疽、惡瘡、疳、痔疾;用其白馬牙燒灰,治發(fā)背初生,用糝瘡頭上,以膏封之。

兔頭連皮骨,臘月細銼,瓶中封之百日,涂發(fā)腦疽、發(fā)背、惡瘡(出《百一方》)兔腹下白毛治湯火瘡已破者,先用膠水掃之,后用兔白毛貼之,毛落平復。勝金方治痔,用玩月砂,即兔糞也,和乳香末,酒調三錢(qián),溫服,日三服,即瘥。

蜜凡煉,須煎令沸,掠去沫?!锻馀_》治陰頭生瘡,以蜜煎甘草末涂之神效?!吨夂蠓健穯斡猛繙鸠?。

牡蠣凡用,木炭灰炒通赤,濕地上放經(jīng)宿方用。經(jīng)驗方治瘰,用牡蠣四兩,玄參三兩,為糊丸如梧桐子大。酒服三、五十丸,食后服,藥盡患亦除根?!都灧健分我磺邪b腫,水調牡蠣粉掃之,干即再掃,即消,名拔毒散。初虞世治瘰,用和甘草末,茶調五錢(qián),服之神效大驗。

蛇蛻皮諸方用治疔雜惡瘡,十年不較者,全用炒存性,豬膏和涂之,其驗神效。

蜘蛛《圣惠》治瘰,不問(wèn)新舊,或成者,曬干為末,酥和如糊貼之,日三度,大效?!肚Ы稹分伟l(fā)背瘡,亦治鼠。神良譚氏治贅瘤目,以網(wǎng)絲作線(xiàn),際根系之,一宿自落。

蜣螂《圣惠》治一切惡瘡,端午日收干為末者,油調敷之神效?!蹲幽该劁洝分魏龅脨函?,識者,取新者絞汁敷其上大效。古今諸方,治疔瘡欲死者,取蜣螂心腹下度取之稍白者是,以針刺疔瘡當心及四舋,以心涂貼之,百苦立已。經(jīng)宿,其疔自拔出。大忌食羊肉,多不效陳橘皮凡用溫水浸去白;青橘皮亦然。

枇杷葉主嘔逆下氣。凡用,去毛刺,甘草湯洗,三葉重一兩者佳。

桃杏仁凡用,須湯浸去皮尖雙仁,炒銼或研。

無(wú)心草凡用,去蘆苗,煎洗甲瘭疽,神效。

防風(fēng)凡用去叉蘆。

藜蘆凡用去苗。

犀角凡用,生不曾見(jiàn)火者,即鎊錯為末。

茯苓凡用,去粗皮,白者佳。

芍藥亦用白者佳。

牽牛子凡用,黑成熟者微炒。假如一斤,取頭末四兩。


原標題:外科精義
上一篇:陰證略例下一篇:沒(méi)有了

猜您感興趣